Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 04 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848 z p. zm.).

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie (http://soswtanowo.pl)

Data publikacji strony internetowej:   13.07.2007 r.  

Data ostatniej dużej aktualizacji:          29.03.2021 r.

Data   sporządzenia deklaracji: 29.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Nazwa podmiotu: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie

Dane kontaktowe: 72 – 004 Tanowo, ul. Leśna 91

Telefon: 91 312 66 12,
e – mail: sekretariat@soswtanowo.pl
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Pracownik do kontaktu: Magdalena Abram.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 04 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848 z p. zm.) z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób z wadą słuchu ani audiodeskrypcji, brak opisów alternatywnych
 i tytułów dla zdjęć, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Część plików nie jest dostępna cyfrowo.

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Część zdjęć i grafik jest pozbawiona opisu alternatywnego.

Część plików .doc, .xls, .pdf nie posiada struktury opartej o nagłówki.

Procedura dotycząca dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na  przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna też określić formę tę informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można  złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich (http://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich).

Aplikacje mobilne

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie nie udostępnia aplikacji mobilnych do pobrania.

Dostępność architektoniczna

W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie wchodzą:

– Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2,

– Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,

– Grupy wychowawcze.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu  w Tanowie prowadzi działalność statutową w 3 budynkach:

 – piętrowy budynek grup wychowawczych z poddaszem i parterową

  przybudówką,

– parterowy budynek administracji i klas szkolnych,

– piętrowy budynek z poddaszem i parterową przybudówką (Szkoła Podstawowa  

  Specjalna Nr 2 i  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy).

We wszystkich budynkach prowadzone są zajęcia lekcyjne.

Piętrowy budynek grup wychowawczych z poddaszem i parterową przybudówką

zlokalizowany jest w Tanowie przy ul. Leśnej 91.

Budynek nie posiada podjazdu dla osób poruszających się na wózku.

W budynku  istnieją bariery pionowe (brak windy) i poziome.

Są zastosowane oznaczenia schodów poprzez naklejenie taśm.

Budynek posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych.

W budynku znajdują się oznaczenia dróg  ewakuacyjnych.

W budynku zastosowano oznaczenia pomieszczeń przy użyciu symboli „Makaton”.

Do budynku może wejść osoba z psem asystującym.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Parterowy budynek administracji i klas szkolnych  zlokalizowany jest w Tanowie przy ul. Leśnej 91.

W budynku  istnieją bariery  poziome.

Osoby ze szczególnymi potrzebami mogą skorzystać z pomieszczenia sekretariatu – zapewnienie komunikacji z placówką poprzez pracownika sekretariatu.

W części budynku są  toalety dla osób niepełnosprawnych.

W części budynku istnieją oznaczenia pomieszczeń przy użyciu symboli „Makaton”.

W budynku znajdują się oznaczenia dróg ewakuacyjnych.

Do budynku może wejść osoba z psem asystującym.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Piętrowy budynek z poddaszem i parterową przybudówką (Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 i  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy) zlokalizowany jest w Tanowie przy ul. Leśnej 92.

Budynek nie posiada podjazdu dla osób poruszających się na wózku.

W budynku  istnieją bariery pionowe (brak windy) i poziome.

Są zastosowane oznaczenia schodów poprzez naklejenie taśm.

Budynek posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych.

W budynku zastosowano oznaczenia pomieszczeń przy użyciu symboli „Makaton”

Do budynku może wejść osoba z psem asystującym.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie przeprowadzono szkolenia  i wdrożono instrukcje  z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.