• Innowacje •

 

Rok szkolny 2018/2019


Innowacja pedagogiczna: "Klub podróżnika - poznajemy Polskę."

Realizacja innowacji zaplanowana jest na rok szkolny: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021. Autorkami innowacji są Katarzyna Duszkiewicz i Małgorzata Tyszkiewicz.

 

Głównym założeniem innowacji jest wzbogacenie wiedzy dzieci o swoim kraju.

Innowacja pedagogiczna "Klub podróżnika - poznajemy Polskę" to program o treści krajoznawczej, przybliżający uczniom wiedzę o swoim kraju. Uczniowie poznają najciekawsze zakątki Polski, a będzie to możliwe dzięki pasji i pomysłowości nauczycielek oraz bogatej wyobraźni naszych wychowanków. Ukazywanie dzieciom tego, co w naszym kraju jest piękne i godne zainteresowania to najprostszy sposób budowania podstaw uczuć patriotycznych, które wymagają szczególnej troski w Roku Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez są Polskę Niepodległości.

Często podróżowanie dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną jest niedostępne lub możliwe w ograniczonym zakresie. Związane jest to z poziomem rozwoju psychofizycznego, współistniejącymi chorobami oraz wieloma innymi czynnikami rzutującymi na ich funkcjonowanie. Proponowane przez nas zajęcia mają formę podróży "na niby" i przewidują m.in. poznawanie najważniejszych miast i regionów Polski, charakterystycznych regionalnych zwyczajów, legend, baśni, pieśni i przyśpiewek, tańców, strojów, potraw, zabytków kultury.

Podejmowane działania przyczynią się do rozwoju aktywności dziecka, jego dążenia do zaspokajania potrzeb emocjonalnych i poznawczych, oraz do wzbogacenie wiedzy uczniów o Polsce, wybranych miastach i regionach kraju.

 

Innowacje i eksperymenty rozpoczęte lub kontynuowane w roku szkolnym 2015/2016

 

Innowacja metodyczna: "Kreatywność i relaks - zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w sali Re-box".


Eksperyment pedagogiczny: "Do życia przez życie".


Innowacja metodyczna: "Program usprawniania i terapii mowy uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną".

Innowacja pedagogiczna: "Ogród, który leczy - innowacja pedagogiczna z elementami hortiterapii dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy".


Innowacja pedagogiczna: "W krainie słów i słówek" - program nauki czytania dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.


Opisy wymienionych eksperymentów i innowacji pedagogicznych znajdują się poniżej.

 

 

Rok szkolny 2015/2016


Innowacja metodyczna: "Kreatywność i relaks - zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w sali Re-box"

Innowacja rozpoczęła się 15 lutego 2016 r. Będzie trwała 2,5 roku, do 31.08.2018 r. Autorkami innowacji są Elżbieta Piotrowska i Agnieszka Stelmaszyk.

 

Innowacja obejmuje wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie, którzy wykazują nadpobudliwość psychoruchową i słabą koncentrację uwagi.

W zajęciach w sali Re-box mogą uczestniczyć również pozostali uczniowie Ośrodka, którzy nie biorą udziału w innowacji Głównym celem innowacji jest rozszerzenie oferty metod rewalidacyjnych wspomagających psychofizyczny rozwój dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

Celami rewalidacyjnymi są: wydłużenie czasu koncentracji uwagi podczas pracy, zajęć, wykonywania czynności; rozwój kreatywności i relaks; relaksacja, wyciszenie negatywnych emocji, równowaga emocjonalna.

Cele operacyjne to: koncentracja (uczeń potrafi skoncentrować uwagę na wykonywanym zadaniu, wydłuża czas koncentracji i pracuje z uwagą z jednym pudełkiem podczas sesji), relaks (uczeń jest odprężony fizycznie i psychicznie, nie przejawia zachowań świadczących o napięciu psychoruchowym), kreatywność (uczeń wykonuje zadanie samodzielnie, w czasie sesji wybiera samodzielnie jedno, dowolne pudełko).

Zakładanymi efektami innowacji są: poprawa nastroju i wyciszenie wychowanków uczestniczących w zajęciach, wydłużenie czasu koncentrowania uwagi, usprawnienie manualne i rozwój kreatywności. Zajęcia przeprowadzane są w odpowiednio przystosowanym pomieszczeniu, spełniającym wymogi metody. Sala, w której odbywają się zajęcia nosi nazwę „Sala rewalidacyjna Re-box”.

 

 

Eksperyment pedagogiczny: "Do życia przez życie"

Eksperyment rozpoczął się 1 września 2015 r. Będzie trwał 3 lata, do roku szkolnego 2017/2018. Autorkami eksperymentu są Jolanta Snowacka i Lidia Zasada.

 

Grupa badawcza liczy 16 uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym, w tym kilku z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Eksperyment ma na celu zbadać czy praca w parach zróżnicowanych wiekowo (10 – 24 lat ) oraz poziomem umiejętności wpłynie na osiąganie lepszych wyników w nauce i kształtowanie postaw społecznie akceptowanych. Ponadto celem eksperymentu jest wyposażenie uczniów w pakiet umiejętności praktycznych, które pozwolą na samodzielne funkcjonowanie w niektórych zakresach życia dorosłego. Kolejnym celem jest wytworzenie w uczniach motywacji do pracy, świadomej chęci do podejmowania różnorodnej aktywności oraz dobrego zachowania ze szczególnym uwzględnieniem budowania prawidłowych relacji z drugim człowiekiem.

 

 

Innowacja metodyczna: "Program usprawniania i terapii mowy uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną".

Innowacja rozpoczęła się 1 września 2015 r. Będzie trwała 3 lata, do roku szkolnego 2017/2018. Autorką innowacji jest Teresa Suchara.

Głównym celem innowacji jest poprawa umiejętności komunikacyjnych dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w taki sposób, aby mogły porozumiewać się z otoczeniem w najpełniejszy sposób, werbalnie i pozawerbalnie.

Ćwiczenia i zabawy logopedyczne są tak pomyślane, aby mogły służyć zarówno usprawnianiu jak i terapii mowy. Włączenie ich do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną usprawni ich mowę, ułatwi komunikację z rówieśnikami i dorosłymi. Poprawi jakość ich życia. Stworzy pewniejsze podstawy edukacyjnego powodzenia. Usprawnianie i terapia mowy oraz proponowane ćwiczenia i zabawy logopedyczne będą realizowane w określonej, celowej kolejności, z uwzględnieniem znajomości dzieci, w szczególności stanu rozwoju ich mowy i możliwości realizacyjnych.

Ważne jest to, że umiejętnie wprowadzone w tok nauczania całościowego zabawy i ćwiczenia logopedyczne spełnią pożyteczna funkcję w kształtowaniu wrażliwości słuchowej, korelacji układu oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego Codziennie prowadzone ćwiczenia i zabawy logopedyczne usprawnią proces komunikacji uczniów w stopniu umożliwiającym im radzenie sobie w życiu.

W ćwiczeniu mowy dzieci, szczególna uwaga zwracana będzie na niewerbalną stronę komunikowania się, ponieważ łączenie tych dwóch form porozumiewania się w pracy z dziećmi podnosi atrakcyjność i skuteczność ćwiczeń logopedycznych.

 

 

Innowacja metodyczna: "Wspomaganie terapii logopedycznej dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym metodą Integracji Sensorycznej".

Innowacja rozpoczęła się 1 września 2015 r. Będzie trwała 3 lata, do roku szkolnego 2017/2018. Autorkami innowacji są Beata Szczypińska i Katarzyna Duszkiewicz.

 

Program powstał w oparciu o wieloletnie doświadczenie w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, dla których umiejętność komunikowania się jest czynnikiem zwiększającym możliwość osiągnięcia samodzielności i zaradności życiowej, Ważną rolę w procesie rozwoju mowy odgrywa dojrzewanie i funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego. U dzieci z niepełnosprawnością intelektualną często występują więc dysfunkcje procesów integracji sensorycznej, które są pochodną zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego. Nieprawidłowości w rejestracji i przetwarzaniu bodźców sensorycznych (przedsionkowych, proprioceptywnych, słuchowych, wzrokowych, smaku i węchu) są niejednorodne, specyficzne, uogólnione, zmienne i mają znaczny wpływ na rozwój mowy i języka.

W pracy terapeutycznej obserwuje się wzrost efektywności oddziaływań logopedycznych u dzieci, z którymi prowadzi się równocześnie korekcję dysfunkcji procesów integracji sensorycznej.

Stymulacja bazalnych układów sensorycznych podczas zajęć logopedycznych zwiększa więc szansę na prawidłowy odbiór i przyswojenie podawanego materiału oraz poprawia koncentrację dzieci na zadaniu i terapeucie.

W pracy terapeutycznej chciałybyśmy, aby nie tylko specjaliści ale również rodzice i nauczyciele potrafili patrzeć na dzieci przez pryzmat funkcjonowania systemów zmysłowych. W ramach realizacji programu przeprowadzamy więc konsultacje i warsztaty dla rodziców. Celem tych spotkań jest przygotowanie ich do pracy z dzieckiem w domu zgodnie z zaleceniami terapeutycznymi.

Metoda SI (integracji sensorycznej) jest punktem wyjścia w opracowaniu prostych i skutecznych programów stymulujących rozwój mowy.

 

 

Rok szkolny 2014/2015


Innowacja pedagogiczna: "Ogród, który leczy - innowacja pedagogiczna z elementami hortiterapii dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy".

Innowacja zostanie wdrożona wiosną w roku szkolnym 2014/2015 i realizowana będzie do końca roku szkolnego 2015/2016. Autorkami innowacji są: Małgorzata Tyszkiewicz i Ewa Klaus.

Innowacja ma na celu doskonalenie czynności pracy poprzez terapeutyczne obcowanie z przyrodą oraz zaprojektowanie i stworzenie ogródka terapeutycznego. Adresatami innowacji są uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tanowie.

Dla osób niepełnosprawnych intelektualnie atmosfera miejsca, w którym przebywają odrywa szczególną rolę. Wpływa na efektywność procesów rewalidacyjnych i rehabilitacyjnych, odbywających się w zamkniętych pomieszczeniach, jak i na wolnym powietrzu. Usytuowanie naszej placówki na działce leśnej stworzyło możliwość poszerzenia działalności o kolejne formy edukacji i terapii. Stale poszukujemy nowych rozwiązań w celu uatrakcyjnienia dotychczasowej propozycji zajęć, stąd zainteresowanie metodami przyrodolecznictwa. W wyniku działań innowacyjnych istniejące zieleńce zostaną przekształcone w ogródek terapeutyczny, który będzie służył wszystkim uczniom. Wraz z uczniami zaprojektujemy i wykonamy ogródek terapeutyczny, w skład którego wejdą:

  • "Zakątek leśny"
  • "Zakątek kwiatowy"
  • "Ścieżka sensoryczna"

Uczniowie uczestniczący w innowacji na wstępie wykonają podstawowe prace porządkowo-ogrodnicze. Następnie usuną niepotrzebne rośliny, uformują wstępnie krzewy ozdobne, wytyczą ścieżki, przygotują miejsca pod nowe nasadzenia w ramach poszczególnych zakątków.

Stworzony przez nas ogród terapeutyczny zaprojektowany zostanie zgodnie z zasadami hortiterapii. Ważnym elementem będą więc ścieżki, których układ zaplanowany zostanie tak, aby był przejrzysty i czytelny dla użytkowników, co jest szczególnie ważne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, które mają zazwyczaj zaburzoną orientację przestrzenną. W ramach innowacji zadbamy o miejsca do odpoczynku dla użytkowników ogrodu (zarówno nasłonecznione, jak i zacienione). Część miejsc siedzących zostanie odizolowana od otoczenia, by dawać możliwość odpoczynku dzieciom z zaburzeniami emocjonalnymi. Bardzo istotną sprawą będzie dobór roślin posadzonych w naszym ogrodzie terapeutycznym. Będą to gatunki wymagające regularnych zabiegów pielęgnacyjnych (np. usuwania suchych liści, podlewania, pielenia), a zarazem łatwe w uprawie. Takie, które będzie można wykorzystać podczas zajęć florystycznych. Zastosujemy tylko bezpieczne rośliny, bez kolców, cierni i trującego soku, które nie powodują oparzeń i alergii, a także gatunki zapewniające atrakcyjność ogrodu przez cały rok. W tym kwitnące już na przedwiośniu byliny, efektownie przebarwiające się jesienią krzewy, gatunki o dekoracyjnym kwiatostanie, zimozielonych liściach, wabiące motyle lub reagujące na dotyk. Do prac ogrodniczych wykorzystamy odpowiednio dobrane, bezpieczne narzędzia. Tematykę zajęć wyznaczy naturalny rytm zmian pór roku. Jesienią będą wykonywane prace ogrodniczo-porządkowe, wiosną uczniowie przygotują glebę pod nowe nasadzenia, wyplewią rabaty i będą obserwować rozwój roślin. Zimą natomiast wykonamy ozdoby sezonowe (wieńce, stroiki itp.) z suszonych roślin leśnych i ogrodowych.

Udział w innowacji pozwoli uczniom rozwinąć zainteresowania ogrodnictwem, nauczy organizacji pracy, a jednocześnie pozwoli uświadomić, że praca każdego z nich ma ogromne znaczenie dla pracy grupowej i końcowego efektu w postaci pięknego zakątka ozdobnego. Spodziewamy się, że stworzone przez nas ogródki terapeutyczne będą służyły wszystkim dzieciom, które znajdują tam miejsce do odpoczynku, relaksu i wyciszenia. Opanowane podczas realizacji przedsięwzięcia umiejętności i czynności, pozwolą uczniom w przyszłości podjąć i utrzymać pracę na chronionym lub nawet otwartym rynku pracy.

 

Rok szkolny 2013/2014


Innowacja pedagogiczna: "W krainie słów i słówek" - program nauki czytania dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

Innowacja rozpoczęła się 1 września 2013 r. i obejmuje uczniów kl. I - III szkoły podstawowej. Będzie prowadzona przez 3 kolejne lata do roku szkolnego 2015/2016. Autorką innowacji jest Iwona Złotek.

Innowacja ma na celu ułatwienie uczniom niepełnosprawnym intelektualnie nabywanie umiejętności czytania w sposób jak najbardziej naturalny i zgodny z ich możliwościami rozwojowymi. Opanowanie mowy graficznej jest dla nich znaczącym postępem w dążeniu do samodzielności i zaradności, a przy stosowaniu tradycyjnych metod, dostępne nielicznym.

Założeniem programu jest celowe integrowanie metod, które ułatwi dostosowanie nauczania do indywidualnych predyspozycji danego dziecka tak, aby mogło ono rozwijać się wg własnego tempa i własnych możliwości, a nauczyciel jedynie wspomagał ten rozwój.

W programie korzysta się z koncepcji uczenia, w których prawie zupełnie pomija się analizę i syntezę słuchową, tak trudną dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Realizacja programu pomoże uczniom nie tylko w nabyciu sprawności i umiejętności czytelniczych, ale również wpłynie na rozwój czynnego słownika dziecka, umiejętność prawidłowej artykulacji, spostrzegawczość wzrokową i słuchową, sprawność manualno-graficzną oraz pozwoli na rozbudzenie zainteresowań czytelniczych uczniów.

 

Rok szkolny 2012/2013


Innowacja pedagogiczna: "Wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego intelektualnie w przedszkolu specjalnym".


Innowacja rozpoczęła się 1 września 2012 r. i obejmuje wszystkich przedszkolaków. Innowacja dotyczy rozwiązań programowych i organizacyjnych i będzie realizowana w latach 2012 - 2015. Autorkami innowacji są Dorota Runiewicz i Anna Hermanowska.

 

Głównym jej celem jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym w wieku od 3 do 8 lat w dwóch grupach przedszkolnych oraz strukturalizacja czasu w planie dnia.

Dzieci będą wiedzieć jakie aktywności czekają je w ciągu dnia przez co zyskają poczucie bezpieczeństwa i poznają ramy czasowe poszczególnych zajęć. Szczegółowa organizacja czasu pozwoli ograniczyć zachowania niepożądane oraz pobudzi dzieci do aktywności własnej.

Wprowadzenie elementów metody TEACCH w diagnozie umożliwi wnikliwe poznanie dzieci: ich możliwości i zachowań, a także specyfikacji trudności i zapisanie ich, a w konsekwencji opracowanie ewaluacji.

 

 

Innowacja pedagogiczna: "Wspomaganie komunikacji językowej dzieci z niepełnosprawnością intelektualną   w stopniu umiarkowanym i znacznym z wykorzystaniem  Metody Tomatisa".

Innowacja będzie realizaowana do roku szkolnego 2014/2015 włącznie. Autorkami innowacji są Anna Elszkowska, Bogna Otmianowska i Beata Brzostek.

Głównym celem innowacji jest poprawa jakości komunikowania się dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym poprzez rozwijanie funkcji słuchowo - językowych z wykorzystaniem Metody Tomatisa.

Zastosowanie tego nieinwazyjnego treningu wpłynie na zwiększenie umiejętności słuchania oraz przezwyciężenia problemów związanych z zaburzeniami uwagi słuchowej, takimi jak zaburzenia mowy, języka, głosu, uczenia się, zaburzenia koncentracji uwagi i komunikacji. Odpowiednia organizacja sytuacji edukacyjnych i jednoczesne wykorzystywanie sytuacji życiowych do rozwijania umiejętności komunikacyjnych uczniów, w tym także umiejętności czytania i pisania, jak również elementarnych umiejętności matematycznych wpłynie na poprawę funkcjonowania dziecka w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.

Prowadzenie zajęć z klasą wpłynie na rozwijanie u ucznia motywacji do porozumiewania się z drugą osobą (rówieśnikiem, dorosłym), komunikowania potrzeb i stanów emocjonalnych.
Nowatorstwo opracowania polega na tym, że modyfikacja organizacji zajęć z wykorzystaniem Metody Tomatisa poprzez ich prowadzenie we współpracy z innym specjalistą nauczycielem, umożliwi wzięcie udziału większej ilości uczniów w krótszym terminie, a przez to wpłynie na ich szybszy udział w terapii wspomagającej, pełniejsze wykorzystanie pobytu dziecka w placówce, a w konsekwencji poprawę funkcjonowania dziecka w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.

 

2012-11-09