• Rekrutacja •

 

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Usmiechu w Tanowie oferuje kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w wieku od 3 do 24 roku życia.

Aktualnie w Ośrodku działają:

  1. przedszkole specjalne
  2. szkoła podstawowa specjalna
  3. szkoła specjalna przysposabiająca do pracy

Warunkiem przyjęcia ucznia do przedszkola oraz szkoły podstawowej lub szkoły przysposabiającej do pracy jest złożenie przez rodzica (opiekuna prawnego) wniosku o skierowanie do naszego Ośrodka.

Wniosek należy złożyć w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka, gdzie można też dowiedzieć się jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku.

Z reguły są to:

  1. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną,
  2. odpis aktu urodzenia,
  3. potwierdzenie zameldowania i numer PESEL,
  4. świadectwo ukończenia szkoły.

Uczniowie z terenu gminy Police są bezpłatnie dowożeni z domu do szkoły gminnym busem. Pozostali mają zapewnioną całodobową opiekę w grupach wychowawczych. Rodzice dziecka przebywającego w Ośrodku ponoszą tylko koszty wyżywienia.

W placówce zatrudnia się wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która zapewnia każdemu dziecku wszechstronny rozwój dostosowany do jego możliwości. Dla każdego wychowanka opracowywany jest indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności podczas licznych zajęć pozalekcyjnych w nowocześnie wyposażonych pracowniach.

W przypadku różnego rodzaju problemów uczniowie i ich rodzice mogą korzystać z pomocy i porad psychologa i pedagoga szkolnego.

 

Przyjęcia do przedszkola i szkół działających w Ośrodku odbywają się przez cały rok szkolny w miarę posiadanych miejsc.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Ośrodka.

2014-05-12