• Rekrutacja •

 

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Usmiechu w Tanowie oferuje kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w wieku od 3 do 24 roku życia.

Aktualnie w Ośrodku działają:

 1. przedszkole specjalne
 2. szkoła podstawowa specjalna
 3. oddziały gimnazjalne w szkole podstawowej
 4. szkoła specjalna przysposabiająca do pracy

Warunkiem przyjęcia ucznia do przedszkola oraz szkoły podstawowej lub szkoły przysposabiającej do pracy jest złożenie przez rodzica (opiekuna prawnego) wniosku o skierowanie do naszego Ośrodka. Wniosek należy złożyć w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną,
 2. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 3. odpis aktu urodzenia,
 4. potwierdzenie zameldowania i numer PESEL,
 5. dokumenty szkolne (m.in. świadectwo ukończenia szkoły),
 6. dokumenty medyczne (kartę szczepień, kartę zdrowia),
 7. informację o dochodach osób wspólnie zamieszkujących z dzieckiem.

Uczniowie z terenu gminy Police są bezpłatnie dowożeni z domu do szkoły gminnym busem. Pozostali mają zapewnioną całodobową opiekę w grupach wychowawczych. Rodzice dziecka przebywającego w internacie ponoszą tylko koszty wyżywienia.

W placówce zatrudnia się wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która zapewnia każdemu dziecku wszechstronny rozwój dostosowany do jego możliwości. Dla każdego wychowanka opracowywany jest indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności podczas licznych zajęć pozalekcyjnych w nowocześnie wyposażonych pracowniach.

W przypadku różnego rodzaju problemów uczniowie i ich rodzice mogą korzystać z pomocy i porad psychologa i pedagoga szkolnego.

 

Przyjęcia do przedszkola i szkół działających w Ośrodku odbywają się przez cały rok szkolny w miarę posiadanych miejsc.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Ośrodka.

2014-05-12