• Szkoły •

W naszym Ośrodku funkcjonują: szkoła podstawowa i szkoła przysposabiająca do pracy.
DziaÅ‚alność dydaktyczna, wychowawcza i rewalidacyjna w szkoÅ‚ach opiera siÄ™ na indywidualnych programach edukacyjno - terapeutycznych i indywidualnych programach rewalidacyjnych opracowywanych dla każdego ucznia na podstawie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania. Każdy zespóÅ‚ klasowy liczy nie wiÄ™cej niż 8 osób.

W swoich dziaÅ‚aniach edukacyjno – wychowawczych staramy siÄ™ przygotować naszych uczniów do maksymalnej niezależnoÅ›ci życiowej, a także umożliwić im uczestniczenie w różnych formach życia spoÅ‚ecznego.

Oprócz zajęć dydaktycznych nasza placówka oferuje bogaty wachlarz zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych m.in. zajÄ™cia korekty wad mowy, korekcji wad postawy, eeg biofeedback, terapiÄ™ Snoezelen, alternatywne metody komunikacji (Makaton), terapiÄ™ psycholingwistycznÄ… Tomatis, stymulacjÄ™ bazalnÄ…, integracjÄ™ sensorycznÄ…, kinezjologiÄ™ edukacyjnÄ…, logorytmikÄ™ oraz terapiÄ™ psychologicznÄ… i pedagogicznÄ….

Swoje pasje i zainteresowania uczniowie mogą rozwijać uczestnicząc w wielu kołach zainteresowań m.in: informatycznym, plastycznym, tanecznym, muzycznym, czytelniczym, ekologicznym i recytatorskim.

SZKOÅ

25.03.2009