• Współpraca z rodzicami •

 


Rok szkolny 2016/2017


Zebrania z rodzicami


W celu rozszerzenia współpracy z rodzicami i większego ujednolicenia oddziaływań wychowawczych w szkole i domu zorganizowaliśmy cykl warsztatów przybliżających rodzicom pracę metodą behawioralną. (obejrzyj prezentację)

 

17 listopada 2016 r. - "Jak reagować na niewłaściwe zachowanie dziecka?"

 

Na spotkaniu rodzice dowiedzieli się czym są trudne zachowania. Poznali rodzaje zachowań trudnych i sposoby reagowania na nie. Dowiedzieli się też, dlaczego tak ważna jest praca nad niepożądanymi zachowaniami ich dzieci. Poznali przyczyny tych zachowań oraz konkretne metody pracy nad najczęściej występującymi zachowaniami trudnymi.

 

23 marca 2017 r. - "Samodzielność dziecka w domu - jak to zrobić?".

 

Na spotkaniu rodzice uczyli się sposobów konsekwentnego postępowania z dzieckiem w celu osiągnięcia jak największej samodzielności w wykonywaniu prostych czynności samoobsługowych. Uwrażliwieni zostali na najczęściej popełniane błędy w uczeniu samodzielności. W trakcie zajęć warsztatowych rodzice poznali praktyczne sposoby uczenia samodzielności, obejrzeli wykorzystywane podczas codziennych zajęć szkolnych narzędzia pracy i pomoce (m.in. indywidualne plany aktywności i tabliczki żetonowe).

Wspólnie z prowadzącymi omawiali indywidualne trudności, jakie sprawiają im ich własne dzieci i tworzyli własne narzędzia pracy, ukierunkowane na pokonanie trudności, jakie sprawiają im największy problem w życiu codziennym. Każdy rodzić wyszedł z warsztatów z pomysłem i konkretnym sposobem postępowania z własnym dzieckiem.

 

 

Zainteresowani rodzice mogą skorzystać z wiedzy i doświadczenia naszych koleżanek i umówić się na indywidualne konsultacje w celu stworzenia programów działań i narzędzi wspierających ich w pokonywaniu codziennych trudności w pracy z własnym dzieckiem.

 

Kontakt: Weronika Dwojakowska i Agnieszka Stelmaszyk

 

 

Rok szkolny 2015/2016

 

 

Zebrania z rodzicami


6 listopada 2015 r. - Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną i problem dopalaczy.


Podczas spotkania p. Anna Lewandowska z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Policach zapoznała zebranych z programem aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną na terenie powiatu polickiego.

Przedstawiła też ofertę PSOUU Koło Terenowe Police, które jako organizacja pożytku publicznego prowadzi placówki dziennego pobytu m.in. Środowiskowy Domu Pomocy i Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób dorosłych (powyżej 24 roku życia) z niepełnosprawnością intelektualną oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Rodzice obejrzeli film obrazujący działalność stowarzyszenia. Na zebraniu gościli podopieczni ŚDS, w tym nasi byli uczniowie. Opowiedzieli oni o zajęciach i formach spędzania czasu wolnego, jakie daje im uczestnictwo w Stowarzyszeniu. Pochwalili się też swoimi pracami. Zebrani wyposażeni zostali w foldery, ulotki i broszury promujące placówkę, a także poznali procedurę i warunki przyjęć do placówki.

Następnie rodzice i goście wysłuchali pogadanki na temat środków psychoaktywnych, głównie dopalaczy. Pedagog szkolny prezentując opracowane przez siebie materiały zapoznała zebranych z mechanizmami popadania w nałogi. Przekazała elementarną wiedzę na temat dopalaczy. Pokazała przykładowe formy ich występowania. Omówiła skutki zdrowotne zażywania i sposoby reagowania w przypadku kontaktu z osobą po zażyciu dopalacza. Wyposażyła zebranych w ulotki, ułatwiające szybki kontakt ze specjalistami w razie potrzeby.

 

Rok szkolny 2014/2015


Zebrania z rodzicami


27 marca 2015 r. - Spotkanie z asp. Jolantą Szalińską z Komendy Powiatowej Policji w Policach, zajmującą się pracą z osobami nieletnimi.

 

Spotkanie odbyło się w ramach programu „Bezpieczna Szkoła”, w którym nasz Ośrodek bierze udział. Skorzystaliśmy z propozycji przeprowadzenia spotkania z rodzicami pod nazwą "Wywiadówka Profilaktyczna".

W czasie spotkania poruszono tematy związane z ponoszeniem odpowiedzialności prawnej przez rodziców. Zostali oni wyposażeni w poradniki w formie broszurek i ulotek:

  • Nasze dzieci i alkohol
  • Czy warto ryzykować bezpieczeństwo swojego dziecka
  • Poradnik "Wolni od przemocy i uzależnień"

Otrzymali również ulotki z kontaktami telefonicznymi, z których można skorzystać w razie problemów z dziećmi i młodzieżą.

 

16 stycznia 2015 r. - "Bezpieczne ferie – porady dla rodziców".

 

Prowadzące (pedagog i psycholog) przedstawiły prezentację na temat „Bezpieczne ferie – porady dla rodziców”. Poruszano w niej tematykę dotyczącą obowiązku noszenia elementów odblaskowych, zachowania szczególnej ostrożności podczas zabaw na śniegu i lodzie oraz zasad bezpiecznego korzystania z internetu.

Rodzice otrzymali ulotki dotyczące bezpiecznego zachowania się dzieci w domu, a także obejrzeli scenki, w których przedstawiono jak dochodzi do poparzeń. Zaprezentowano też proste sposoby udzielania pierwszej pomocy osobom poparzonym w warunkach domowych.

Ponadto rodzice obejrzeli krótki film instruktażowy na temat postępowania w przypadku załamania się pod człowiekiem lodu (samopomoc i pomoc drugiej osobie), a także film dotyczący profilaktyki grypy. Otrzymali broszurki na temat postępowania w przypadku zachorowania.

 

19 grudnia 2014 r. - "Jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej".

 

Pedagog i psycholog zorganizowały warsztaty: "Jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej" w ramach realizowanego w szkole programu „Trzymaj formę”. Rodzice zostali zapoznani z przepisami prawa dotyczącymi konieczności udzielania pomocy w nagłych wypadkach, w tym z artykułem 162 § 1 kodeksu karnego, który mówi: "Kto człowiekowi, znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3".

Przeprowadzono także pogadankę i przedstawiono prezentację na temat zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Następnie przeprowadzono warsztaty, podczas, których rodzice ćwiczyli umiejętność udzielania pierwszej pomocy. Otrzymali też instrukcje w formie broszurki "Pierwsza pomoc – krok po kroku".

Ponadto przypomniano rodzicom, że w związku z przerwą od zajęć dydaktycznych (okres Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku ) Ośrodek może zapewnić opiekę potrzebującym uczniom w godzinach od 8 – 15.

 

7 września 2014 r. - "Siedem rzeczy, za które pokocha Cię Twoja wątroba".

 

Spotkanie poświęcone było funkcjonowaniu organizmu człowieka. Tym razem szczególny nacisk położono na pracę organów wewnętrznych, od których zależy życie, w szczególności wątroby oraz profilaktykę chorób nowotworowych.

Pedagog i psycholog szkolny przygotowały i zaprezentowały prezentację multimedialną "Siedem rzeczy, za które pokocha Cię Twoja wątroba". Przypomniały rodzicom podstawowe zasady racjonalnego trybu życia. Omówiły najczęściej popełniane błędy żywieniowe, prowadzące do nadwagi i otyłości. Zapoznały z problemem bulimii i anoreksji.

Podczas zajęć warsztatowych rodzice poznali szereg łatwych ćwiczeń fizycznych i nauczyli się obliczać wskaźnik masy ciała (BMI). Zostali wyposażeni w ulotki, broszury i materiały dostarczone przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Policach, kierowane do rodziców w ramach programu "Trzymaj Formę", a dotyczące zasad prawidłowego odżywiania oraz zachęcające do badań profilaktycznych.

Prowadzące przeprowadziły zajęcia promujące zdrowy styl życia w ramach realizowanych w placówce przy współpracy z PSSE programów "Trzymaj Formę" i antynikotynowych oraz programu "Owoce i warzywa w szkole".

 

01 września 2014 r. - Zebranie rozpoczynające rok szkolny 2014/2015.

 

W czasie zebrania dokonano wyboru Rady Rodziców, przedstawiono Program Współpracy z Rodzicami na rok szkolny 2014/2015. Został przedstawiony i zatwierdzony Program Wychowawczy i Programu Profilaktyki. Dyrektor Ośrodka zapoznała rodziców z Planem Nadzoru Pedagogicznego i Koncepcją Pracy Ośrodka oraz organizacją roku szkolnego.

 


Rok szkolny 2013/2014


Zebrania z rodzicami


16 kwietnia 2014 r. - "Przemoc i agresja w szkole i w domu"

 

Andrzej Hemperek przeprowadził pogadankę nt. "Przemoc i agresja w szkole i  w domu". Przedstawił najczęściej spotykane formy i przyczyny zachowań agresywnych. Omówił zachowania rodziców i nauczycieli, które należy stosować w celu redukowania napięć emocjonalnych i zachowań agresywnych.

Pedagog i psycholog podsumowały działania w ramach akcji "Świecę przykładem". Przedstawiły krótkie sprawozdanie podsumowujące w formie prezentacji multimedialnej. Szczególnie podkreśliły znaczenie stosowania elementów odblaskowych i przestrzegania zasad bezpieczeństwa na drogach. Ponadto wygłosiły pogadankę na temat bezpieczeństwa podczas wykonywania przez dzieci i młodzież prac domowych w okresie przedświątecznym.

Następnie rodzice udali się na indywidualne spotkania z wychowacami klas, innymi nauczycielami i wychowacami grup wychowaczych.

 

14 lutego 2014 r. - Spotkanie z Ewą Skoczylas pracownikiem PPISE w Policach w ramach programu "Trzymaj Formę".

 

Omówiono zasady zdrowego trybu życia. Zwrócono uwagę na zbilansowaną dietę i konieczność aktywności ruchowej oraz najczęściej popełniane błędy żywieniowe. Wyposażono  rodziców w tabele wartości kalorycznych najpopularniejszych produktów spożywczych, w tym tzw. "śmieciowego jedzenia".
Zapoznano rodziców z filmem i materiałami dotyczącymi profilaktyki grypy. Rodzice otrzymali też broszury na temat postępowania w przypadku zachorowania.

 

31 stycznia 2014 r. - Warsztaty logopedyczne dla rodziców.

 

Beata Szczypińska przeprowadziła warsztaty z zakresu korekty wad mowy, w czasie których rodzice zapoznali się z podstawowymi ćwiczeniami oddechowymi, ćwiczeniami motoryki narządów mowy oraz ćwiczeniami słuchowymi i artykulacji głosek.
Rodzice zostali wyposażeni w zestawy ćwiczeń do wspomagania rozwoju mowy swoich dzieci podczas wykonywania codziennych czynności w domu.

 

20 grudnia 2013 r. - "Trzymaj Formę".

 

Pedagog i psycholog szkolny zaprezentowały prezentację multimedialną na temat kontynuowanego w placówce programu edukacyjnego "Trzymaj formę". Przypomniały rodzicom podstawowe zasady racjonalnego trybu życia. Omówiły najczęściej popełniane błędy żywieniowe prowadzące do nadwagi i otyłości. Zapoznały z problemem bulimii i anoreksji. Podczas zajęć warsztatowych rodzice poznali szereg łatwych ćwiczeń fizycznych i nauczyli się obliczać BMI.  Zostali wyposażeni w ulotki, broszury i materiały dostarczone przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarno -  Epidemiologiczny w Policach skierowane do rodziców w ramach programu "Trzymaj Formę".

 

11 października 2013 r. - "Alternatywne metody komunikacji z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie".Beata Szczypińska i Agnieszka Stelmaszyk przedstawiły rodzicom metody komunikowania się z dziećmi, które mają silnie zaburzoną mowę lub nie mówią. Zaprezentowały zestaw ćwiczeń stymulujących sferę oralną i narządy artykulacyjne do lepszego uruchomiania aparatu mowy. Rodzice otrzymali opracowane przez szkolące broszury, zawierające zestaw poznanych ćwiczeń.

W ramach pedagogizacji rodziców i zgodnie z obowiązującym w tym roku priorytetem dotyczącym upowszechniania wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie i zdrowiu oraz kształtowaniu właściwych postaw wobec zagrożeń kontynuowaliśmy tematykę dotyczącą dziecka na drodze. Rodzice zapoznani zostali z zaplanowanymi na I semestr działaniami z zakresu profilaktyki bezpieczeństwa  pn. "Świecę przykładem" i poproszeni o czynny udział w akcji wyposażania naszej młodzieży w znaczki odblaskowe oraz udział w akcjach zaplanowanych w przedstawionym im scenariuszu.

 

02 września 2013 r. - Zebranie rozpoczynające rok szkolny 2013/2014.

 

W czasie zebrania dokonano wyboru Rady Rodziców, przedstawiono Program Współpracy z Rodzicami na rok szkolny 2013/2014, przedstawiono i zatwierdzono Program Wychowawczy i Programu Profilaktyki, zaprezentowano Planu Nadzoru Pedagogicznego i Koncepcję Pracy Ośrodka, a także zapoznano rodziców z organizacją roku szkolnego.

 

2014-03-29