• Współpraca z rodzicami •

 

Rok szkolny 2019/2020

 

Zebrania z rodzicami

 

02 września 2019 r. - Zebranie rozpoczynające rok szkolny 2019/2020 r.

 

Po uroczystoÅ›ci rozpoczÄ™cia roku, odbyÅ‚o siÄ™ zebranie ogólne rodziców uczniów SzkoÅ‚y Podstawowej nr 2 i SzkoÅ‚y PrzysposabiajÄ…cej do Pracy.

Zgodnie z zapisami w Statucie OÅ›rodka i Regulaminem Rady Rodziców dokonano wyboru Rady Rodziców. Rodzice zapoznali siÄ™ z propozycjami zawartymi w Programie WspóÅ‚pracy z Rodzicami na rok szkolny 2019/2020. Przedstawiono także i zatwierdzono Program Wychowawczo – Profilaktyczny.

Ponadto zapoznano rodziców z kalendarzem roku szkolnego. Rada Rodziców zaopiniowaÅ‚a pozytywnie propozycjÄ™ w sprawie dodatkowych dni wolnych od nauki.

 

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 

 

zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2019 r. - 1 stycznia 2020 r.

 

ferie zimowe: 10 - 23 lutego 2020 r.

 

wiosenna przerwa świąteczna: 9 - 14 kwietnia 2020 r.

 

zakończenie roku szkolnego: 26 czerwca 2020 r.

 

dodatkowy dzień wolny od nauki: 12 czerwca 2020 r.

 
Rok szkolny 2018/2019


Zebrania z rodzicami


24 maja 2019 r. - "Bezpieczeństwo ucznia w szkole".

 

W piÄ…tek 24 maja 2019 r. odbyÅ‚o siÄ™ spotkanie z rodzicami na temat: BezpieczeÅ„stwo ucznia w szkole. Wzmacnianie poczucia bezpieczeÅ„stwa uczniów w szkoÅ‚ach i placówkach jest jednym z priorytetów polityki edukacyjnej paÅ„stwa. Warunkiem istnienia bezpiecznej i przyjaznej szkoÅ‚y jest wspóÅ‚praca nauczycieli, uczniów, rodziców i instytucji wspierajÄ…cych szkoÅ‚Ä™.

BezpieczeÅ„stwo ucznia w szkole regulujÄ… różne przepisy prawa, m.in. Ustawa o systemie oÅ›wiaty, ustawa Prawo OÅ›wiatowe, kodeks pracy, ustawa Karta Nauczyciela. Najnowsze uregulowania dotyczÄ…ce bezpieczeÅ„stwa w placówkach oÅ›wiatowych zawiera art. 55 ust. 2 pkt 6 ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo OÅ›wiatowe ( Dz.U. z 2018 r. poz 966, z późn. zm.).

W zwiÄ…zku z wydarzeniami w Wawrze, gdzie w jednej ze szkóÅ‚ agresywne zachowania nastoletnich uczniów doprowadziÅ‚y do Å›mierci jednego z nich, zgodnie z zaleceniem Ministra Edukacji Narodowej i Kuratora OÅ›wiaty pedagog szkolna zorganizowaÅ‚a spotkanie z rodzicami, podczas którego zostaÅ‚y omówione aktualnie obowiÄ…zujÄ…ce przepisy prawa dotyczÄ…ce bezpieczeÅ„stwa. Rodzicom przedstawiono również procedury bezpieczeÅ„stwa obowiÄ…zujÄ…ce w naszym OÅ›rodku. Pedagog przygotowaÅ‚a i rozdaÅ‚a zebranym informacjÄ™ zawierajÄ…cÄ… spis osób i instytucji, do których można zgÅ‚osić siÄ™ o pomoc i wsparcie w sytuacjach wymagajÄ…cych pomocy w tym psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej. (tutaj lista)

Dla wzmocnienia wspóÅ‚pracy pomiÄ™dzy szkoÅ‚Ä…, a rodzicami w naszym OÅ›rodku utworzono tzw. "anonimowÄ… skrzynkÄ™ sygnaÅ‚owÄ…", do której można wrzucać: informacje zawierajÄ…ce uwagi, wnioski i spostrzeżenia na temat dziaÅ‚alnoÅ›ci placówki. Skrzynka zostaÅ‚a umieszczona przy Tablicy Rodzica w korytarzu budynku grup wychowawczych. Warto wiedzieć, ze istnieje też możliwość skorzystania z dokumentu "Bezpieczna szkoÅ‚a. Zagrożenia i zalecenia profilaktyczne w zakresie bezpieczeÅ„stwa fizycznego i cyfrowego uczniów" umieszczonego na stronie internetowej https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl

 

21 marca 2019 r. - "Dieta dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami - rodzicielska wymiana doświadczeń".

 

W czwartek 21 marca 2019 r. odbyÅ‚o odbyÅ‚o siÄ™ spotkanie rodziców na temat: Dieta dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami - rodzicielska wymiana doÅ›wiadczeÅ„. Tym razem spotkanie przygotowaÅ‚a i przeprowadziÅ‚a mama dwojga naszych niepeÅ‚nosprawnych intelektualnie uczniów, w tym jednego z autyzmem. Pani Joanna podzieliÅ‚a siÄ™ wiedzÄ… zdobytÄ… na studiach z zakresu dietetyki i wÅ‚asnymi obserwacjami na temat wpÅ‚ywu codziennej diety na zachowanie swoich dzieci. Autyzm jest chorobÄ…, polegajÄ…cÄ… na caÅ‚oÅ›ciowym zaburzeniu rozwoju, a dzieci z autyzmem czÄ™sto cierpiÄ… na różne dysfunkcje przewodu pokarmowego, w zwiÄ…zku z tym wÅ‚aÅ›ciwy sposób żywienia dopeÅ‚niony leczeniem farmakologicznym oraz terapiÄ… behawioralnÄ… ma znaczÄ…cy wpÅ‚yw na ich codzienne funkcjonowanie.

Przykłady diet stosowanych głownie u dzieci ze spectrum autyzmu:

 • dieta ketogenna,
 • dieta bezglutenowa i bezmleczna,
 • dieta eliminacyjna w alergii,
 • dieta ze zwiÄ™kszonÄ… podażą kwasów omega.

Dzieci autystyczne zwykle majÄ… okrojony jadÅ‚ospis, a przy tym nie wchÅ‚aniajÄ… dobrze mikroelementów i witamin, a odpowiednia ilość skÅ‚adników odżywczych jest w ich przypadku szczególnie niezbÄ™dna do prawidÅ‚owej pracy organizmu. Dlatego każda dieta powinna zostać dostosowana  przez lekarza dietetyka do indywidualnych potrzeb dziecka, stopnia zaawansowania choroby i wspóÅ‚istniejÄ…cych objawów m.in. ze strony przewodu pokarmowego.

Podczas dyskusji rodzice wymieniali siÄ™ wÅ‚asnymi doÅ›wiadczeniami. Opowiadali o wzmożonych zaburzeniach zachowania zaobserwowanych po spożyciu niektórych pokarmów. Rozmawiali o koniecznoÅ›ci sprawdzania skÅ‚adu kupowanych dla dzieci produktów oraz o możliwoÅ›ciach zamiany podawanych dotychczas posiÅ‚ków na inne mniej szkodliwe. WiÄ™kszość rodziców potwierdzalÅ‚a fakt, że ich dzieci chcÄ… caÅ‚y czas jeść te same produkty. Rodzice informowali siÄ™ o sposobach korzystnego urozmaicania menu i o punktach korzystnego zakupu potrzebnych im, na co dzieÅ„ produktów.


24 października 2018 r. - "Kreatywne zabawy z dzieckiem"

 

W Å›rodÄ™ 24 października 2018 r. odbyÅ‚o siÄ™ kolejne zebrania rodziców uczniów naszego OÅ›rodka, którego temat brzmiaÅ‚: "Kreatywne zabawy z dzieckiem" w oparciu o motto:

 

"Dziecko nie bawi się, dlatego, że jest dzieckiem"

ale bawi się, dlatego, by stać się dorosłym".

A. Brzezińska

 

W ramach pedagogizacji rodziców nauczycielka klasy behawioralnej p. Weronika Dwojakowska przy pomocy prezentacji, opowiedziaÅ‚a czym jest dobra zabawa oraz jakie ma znaczenie i wpÅ‚yw na rozwój dziecka. Ponadto omówiÅ‚a cechy dobrej zabawy (powinna dawać przyjemność i radość z wykonywania czynnoÅ›ci, nie może być przymusem, powinna dać możliwość poznawania nowych wartoÅ›ci i być źródÅ‚em informacji, powinna być kreatywna, czyli pobudzać fantazjÄ™ i swobodny sposób myÅ›lenia i dziaÅ‚ania, prowadzÄ…cy do nowych pomysÅ‚ów i użytecznych produktów.

Podczas warsztatów prowadzÄ…ca pokazaÅ‚a przykÅ‚ady różnych rodzajów zabaw, które nie wymagajÄ… prawie żadnych nakÅ‚adów finansowych. Rodzice zobaczyli jak można siÄ™ bawić z dzieckiem wykorzystujÄ…c dostÄ™pne w domu produkty w tym surowce wtórne . Na koniec przypomnieli sobie różne formy zabaw z dzieckiem, do wykorzystania podczas wykonywania codziennych czynnoÅ›ci, bez poÅ›wiÄ™cania dodatkowego czasu np. podczas przygotowanie posiÅ‚ku, wykonywania czynnoÅ›ci samoobsÅ‚ugowych, spaceru, usypiania itp.

Podczas zajęć przypomniano rodzicom, że dziecko potrzebuje pomocy dorosÅ‚ego, który zorganizuje zabawÄ™ i weźmie w niej udziaÅ‚.


03 września 2018 r. - Zebranie rozpoczynające rok szkolny 2018/2019 r.

 

Po uroczystoÅ›ci rozpoczÄ™cia roku, odbyÅ‚o siÄ™ zebranie ogólne rodziców uczniów SzkoÅ‚y Podstawowej nr 2 z OddziaÅ‚em Gimnazjum i SzkoÅ‚y PrzysposabiajÄ…cej do Pracy.

Zgodnie z zapisami w Statucie OÅ›rodka i Regulaminem Rady Rodziców dokonano wyboru Rady Rodziców. Rodzice zapoznali siÄ™ z propozycjami zawartymi w Programie WspóÅ‚pracy z Rodzicami na rok szkolny 2018/2019. Przedstawiono także i zatwierdzono Program Wychowawczo – Profilaktyczny.

Rodzice zostali zapoznani z zasadami przetwarzania danych osobowych zgodnie z rozporzÄ…dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Przedstawiono im m.in. nowe formularze oÅ›wiadczeÅ„ zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbÄ™dnym do funkcjonowania placówki.

Ponadto zapoznano rodziców z kalendarzem roku szkolnego. Rada Rodziców zaopiniowaÅ‚a pozytywnie propozycjÄ™ w sprawie dodatkowych dni wolnych od nauki.


Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

 

przerwa zimowa: 24 - 31 grudnia 2018 r.

 

ferie zimowe: 28 stycznia - 10 lutego 2019 r.

 

przerwa wiosenna: 18 - 23 kwietnia 2019 r.

 

zakończenie roku szkolnego: 21 czerwca 2019 r.

 

dodatkowe dni wolne od nauki: 02 listopada 2018 r. oraz 02 maja 2019 r.

 


Rok szkolny 2017/2018


Zebrania z rodzicami


 

 

 

 

22 czerwca 2018 r. - "BezpieczeÅ„stwo i profilaktyka zdrowia na wakacjach, ze szczególnym uwzglÄ™dnieniem tematyki dopalaczy."


ZakoÅ„czenie roku szkolnego poprzedzono krótkÄ… pogadankÄ… na temat bezpieczeÅ„stwa podczas wakacji. Rodzice otrzymali ulotki i broszury: "Patent na bezpieczne wakacje", "Zapobiegaj i zaszczep siÄ™" (nt. skutków ukÄ…szenia przez kleszcze), "Uwaga rodzice – nowe narkotyki: Stop Dopalaczom" pozyskane z PPISE w Policach.


25 maja 2018 r. - Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Matki i Ojca.


Jak co roku z tej piÄ™knej okazji nasi uczniowie zorganizowali przyjÄ™cie dla swoich rodziców i opiekunów ByÅ‚y życzenia i wÅ‚asnorÄ™cznie wykonane podarunki.


14 marca 2018 r. -" Cyberbezpieczeństwo: domowe zasady korzystania z technologii cyfrowych."


W celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego korzystania z sieci Internet, rodzice otrzymali opracowanÄ… przez pedagoga broszurÄ™, "Czym jest Internet" zawierajÄ…cÄ… kompendium wiedzy o Internecie i niebezpieczeÅ„stwach z nim zwiÄ…zanych oraz wskazówki dotyczÄ…ce jego bezpiecznego używania. ProwadzÄ…ce spotkanie psycholog i pedagog omówiÅ‚y proste sposoby stosowania kontroli rodzicielskiej.

W serwisie spoÅ‚ecznoÅ›ciowym Facebook naszego OÅ›rodka zamieszczony zostaÅ‚ poradnik dla rodziców "Jak zaÅ‚ożyć kontrolÄ™ rodzicielskÄ… w elektronicznych urzÄ…dzeniach mobilnych".

 

10 stycznia 2018 r. - Nauka korzystania z zestawu komunikatorów dla dzieci.

 

W zwiÄ…zku z konicznoÅ›ciÄ… wprowadzenia indywidualnych zestawów komunikacji dla uczniów, którzy nie mówiÄ…, rodzice zostali zapoznani i wyposażeni w komunikatory stosowane w szkole. Uzyskali też informacje o nowoÅ›ciach i prostych urzÄ…dzeniach technicznych do komunikowania siÄ™, dostÄ™pnych obecnie na rynku.

 

15 listopada 2017 r. - Nauka podstawowych umiejętności w zakresie samoobsługi i zaradności życiowej.

 

W ramach pedagogizacji rodziców nauczycielki klasy behawioralnej przedstawiÅ‚y prezentacjÄ™ pokazujÄ…cÄ… jak uczyć dziecko podstawowych umiejÄ™tnoÅ›ci w zakresie samoobsÅ‚ugi. W trakcie zajęć warsztatowych rodzice uczyli siÄ™ prostych sposobów konsekwentnego postÄ™powania ze swoimi dziećmi w celu osiÄ…gniÄ™cia jak najwiÄ™kszej samodzielnoÅ›ci w wykonywaniu prostych czynnoÅ›ci samoobsÅ‚ugowych:

 

 • uczenie przez pokaz;
 • uczenie przez naÅ›ladowanie;
 • plan aktywnoÅ›ci;
 • uczenie przez podpowiadanie;
 • dzielenie czynnoÅ›ci na elementarne etapy;
 • stosowanie wzmocnieÅ„ poprzez nagradzanie.

 

Rodzice uświadomili sobie jakie najczęściej popełniają błędy ucząc swoje dzieci samodzielności. Wymienili się doświadczeniami. Mieli okazję samodzielnie pod kierownictwem profesjonalisty stworzyć własne narzędzie pracy dostosowane do pokonania konkretnej trudności podczas codziennych czynności samoobsługowych.


03 września 2017 r. - Zebranie rozpoczynające rok szkolny 2017/2018 r.

 

Po uroczystoÅ›ci rozpoczÄ™cia roku szkolnego uczniowie wraz z wychowawcami rozeszli siÄ™ do swoich klas, a rodzice tradycyjne już spotkali siÄ™ z dyrekcjÄ… OÅ›rodka, pedagogiem i psychologiem szkolnym. W zwiÄ…zku z wprowadzaniem w życie reformy oÅ›wiatowej zapoznano rodziców ze najistotniejszymi zmianami w Ustawie Prawo OÅ›wiatowe obowiÄ…zujÄ…cymi od bieżącego roku szkolnego. Zgodnie z obowiÄ…zujÄ…cym przepisami przedstawiono im Program WspóÅ‚pracy z Rodzicami na rok szkolny 2017/2018 oraz przedstawiono i zatwierdzono Program Wychowawczo - Profilaktyczny. Dokonano tez wyboru Rady Rodziców i zapoznano z organizacjÄ… roku szkolnego.


Rok szkolny 2016/2017


Zebrania z rodzicami


 

 

 

W celu rozszerzenia wspóÅ‚pracy z rodzicami i wiÄ™kszego ujednolicenia oddziaÅ‚ywaÅ„ wychowawczych w szkole i domu zorganizowaliÅ›my cykl warsztatów przybliżajÄ…cych rodzicom pracÄ™ metodÄ… behawioralnÄ…. (obejrzyj prezentacjÄ™)

 

17 listopada 2016 r. - "Jak reagować na niewłaściwe zachowanie dziecka?"

 

Na spotkaniu rodzice dowiedzieli się czym są trudne zachowania. Poznali rodzaje zachowań trudnych i sposoby reagowania na nie. Dowiedzieli się też, dlaczego tak ważna jest praca nad niepożądanymi zachowaniami ich dzieci. Poznali przyczyny tych zachowań oraz konkretne metody pracy nad najczęściej występującymi zachowaniami trudnymi.


23 marca 2017 r. - "Samodzielność dziecka w domu - jak to zrobić?".

 

Na spotkaniu rodzice uczyli siÄ™ sposobów konsekwentnego postÄ™powania z dzieckiem w celu osiÄ…gniÄ™cia jak najwiÄ™kszej samodzielnoÅ›ci w wykonywaniu prostych czynnoÅ›ci samoobsÅ‚ugowych. Uwrażliwieni zostali na najczęściej popeÅ‚niane bÅ‚Ä™dy w uczeniu samodzielnoÅ›ci. W trakcie zajęć warsztatowych rodzice poznali praktyczne sposoby uczenia samodzielnoÅ›ci, obejrzeli wykorzystywane podczas codziennych zajęć szkolnych narzÄ™dzia pracy i pomoce (m.in. indywidualne plany aktywnoÅ›ci i tabliczki żetonowe).

Wspólnie z prowadzÄ…cymi omawiali indywidualne trudnoÅ›ci, jakie sprawiajÄ… im ich wÅ‚asne dzieci i tworzyli wÅ‚asne narzÄ™dzia pracy, ukierunkowane na pokonanie trudnoÅ›ci, jakie sprawiajÄ… im najwiÄ™kszy problem w życiu codziennym. Każdy rodzić wyszedÅ‚ z warsztatów z pomysÅ‚em i konkretnym sposobem postÄ™powania z wÅ‚asnym dzieckiem. 

 

 

Zainteresowani rodzice mogÄ… skorzystać z wiedzy i doÅ›wiadczenia naszych koleżanek i umówić siÄ™ na indywidualne konsultacje w celu stworzenia programów dziaÅ‚aÅ„ i narzÄ™dzi wspierajÄ…cych ich w pokonywaniu codziennych trudnoÅ›ci w pracy z wÅ‚asnym dzieckiem.

Kontakt: Weronika Dwojakowska i Agnieszka StelmaszykRok szkolny 2015/2016


Zebrania z rodzicami


 

 

 

6 listopada 2015 r. - Aktywizacja zawodowa osób z niepeÅ‚nosprawnoÅ›ciÄ… intelektualnÄ… i problem dopalaczy.

 

Podczas spotkania p. Anna Lewandowska z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z UpoÅ›ledzeniem UmysÅ‚owym KoÅ‚o w Policach zapoznaÅ‚a zebranych z programem aktywizacji zawodowej osób z niepeÅ‚nosprawnoÅ›ciÄ… intelektualnÄ… na terenie powiatu polickiego.

PrzedstawiÅ‚a też ofertÄ™ PSOUU KoÅ‚o Terenowe Police, które jako organizacja pożytku publicznego prowadzi placówki dziennego pobytu m.in. Åšrodowiskowy Domu Pomocy i Warsztaty Terapii ZajÄ™ciowej dla osób dorosÅ‚ych (powyżej 24 roku życia) z niepeÅ‚nosprawnoÅ›ciÄ… intelektualnÄ… oraz ze sprzężonymi niepeÅ‚nosprawnoÅ›ciami. Rodzice obejrzeli film obrazujÄ…cy dziaÅ‚alność stowarzyszenia. Na zebraniu goÅ›cili podopieczni ÅšDS, w tym nasi byli uczniowie. Opowiedzieli oni o zajÄ™ciach i formach spÄ™dzania czasu wolnego, jakie daje im uczestnictwo w Stowarzyszeniu. Pochwalili siÄ™ też swoimi pracami. Zebrani wyposażeni zostali w foldery, ulotki i broszury promujÄ…ce placówkÄ™, a także poznali procedurÄ™ i warunki przyjęć do placówki.

NastÄ™pnie rodzice i goÅ›cie wysÅ‚uchali pogadanki na temat Å›rodków psychoaktywnych, gÅ‚ównie dopalaczy. Pedagog szkolny prezentujÄ…c opracowane przez siebie materiaÅ‚y zapoznaÅ‚a zebranych z mechanizmami popadania w naÅ‚ogi. PrzekazaÅ‚a elementarnÄ… wiedzÄ™ na temat dopalaczy. PokazaÅ‚a przykÅ‚adowe formy ich wystÄ™powania. OmówiÅ‚a skutki zdrowotne zażywania i sposoby reagowania w przypadku kontaktu z osobÄ… po zażyciu dopalacza. WyposażyÅ‚a zebranych w ulotki, uÅ‚atwiajÄ…ce szybki kontakt ze specjalistami w razie potrzeby.Rok szkolny 2014/2015


Zebrania z rodzicami

 

 

 

27 marca 2015 r. - Spotkanie z asp. Jolantą Szalińską z Komendy Powiatowej Policji w Policach, zajmującą się pracą z osobami nieletnimi.


Spotkanie odbyÅ‚o siÄ™ w ramach programu „Bezpieczna SzkoÅ‚a”, w którym nasz OÅ›rodek bierze udziaÅ‚. SkorzystaliÅ›my z propozycji przeprowadzenia spotkania z rodzicami pod nazwÄ… "Wywiadówka Profilaktyczna".

W czasie spotkania poruszono tematy zwiÄ…zane z ponoszeniem odpowiedzialnoÅ›ci prawnej przez rodziców. Zostali oni wyposażeni w poradniki w formie broszurek i ulotek:

 • Nasze dzieci i alkohol
 • Czy warto ryzykować bezpieczeÅ„stwo swojego dziecka
 • Poradnik "Wolni od przemocy i uzależnieÅ„"

 

Otrzymali również ulotki z kontaktami telefonicznymi, z których można skorzystać w razie problemów z dziećmi i mÅ‚odzieżą.

 

16 stycznia 2015 r. - "Bezpieczne ferie – porady dla rodziców".

 

ProwadzÄ…ce (pedagog i psycholog) przedstawiÅ‚y prezentacjÄ™ na temat „Bezpieczne ferie – porady dla rodziców”. Poruszano w niej tematykÄ™ dotyczÄ…cÄ… obowiÄ…zku noszenia elementów odblaskowych, zachowania szczególnej ostrożnoÅ›ci podczas zabaw na Å›niegu i lodzie oraz zasad bezpiecznego korzystania z internetu.

Rodzice otrzymali ulotki dotyczÄ…ce bezpiecznego zachowania siÄ™ dzieci w domu, a także obejrzeli scenki, w których przedstawiono jak dochodzi do poparzeÅ„. Zaprezentowano też proste sposoby udzielania pierwszej pomocy osobom poparzonym w warunkach domowych.

Ponadto rodzice obejrzeli krótki film instruktażowy na temat postÄ™powania w przypadku zaÅ‚amania siÄ™ pod czÅ‚owiekiem lodu (samopomoc i pomoc drugiej osobie), a także film dotyczÄ…cy profilaktyki grypy. Otrzymali broszurki na temat postÄ™powania w przypadku zachorowania.


19 grudnia 2014 r. - "Jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej".


Pedagog i psycholog zorganizowaÅ‚y warsztaty: "Jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej" w ramach realizowanego w szkole programu „Trzymaj formÄ™”. Rodzice zostali zapoznani z przepisami prawa dotyczÄ…cymi koniecznoÅ›ci udzielania pomocy w nagÅ‚ych wypadkach, w tym z artykuÅ‚em 162 § 1 kodeksu karnego, który mówi: "Kto czÅ‚owiekowi, znajdujÄ…cemu siÄ™ w poÅ‚ożeniu grożącym bezpoÅ›rednim niebezpieczeÅ„stwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, nie udziela pomocy, mogÄ…c jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeÅ„stwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolnoÅ›ci do lat 3".

 

Przeprowadzono także pogadankÄ™ i przedstawiono prezentacjÄ™ na temat zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. NastÄ™pnie przeprowadzono warsztaty, podczas, których rodzice ćwiczyli umiejÄ™tność udzielania pierwszej pomocy. Otrzymali też instrukcje w formie broszurki "Pierwsza pomoc – krok po kroku".

Ponadto przypomniano rodzicom, że w zwiÄ…zku z przerwÄ… od zajęć dydaktycznych (okres ÅšwiÄ…t Bożego Narodzenia i Nowego Roku ) OÅ›rodek może zapewnić opiekÄ™ potrzebujÄ…cym uczniom w godzinach od 8 – 15.


7 wrzeÅ›nia 2014 r. - "Siedem rzeczy, za które pokocha CiÄ™ Twoja wÄ…troba".


Spotkanie poÅ›wiÄ™cone byÅ‚o funkcjonowaniu organizmu czÅ‚owieka. Tym razem szczególny nacisk poÅ‚ożono na pracÄ™ organów wewnÄ™trznych, od których zależy życie, w szczególnoÅ›ci wÄ…troby oraz profilaktykÄ™ chorób nowotworowych.

Pedagog i psycholog szkolny przygotowaÅ‚y i zaprezentowaÅ‚y prezentacjÄ™ multimedialnÄ… "Siedem rzeczy, za które pokocha CiÄ™ Twoja wÄ…troba". PrzypomniaÅ‚y rodzicom podstawowe zasady racjonalnego trybu życia. OmówiÅ‚y najczęściej popeÅ‚niane bÅ‚Ä™dy żywieniowe, prowadzÄ…ce do nadwagi i otyÅ‚oÅ›ci. ZapoznaÅ‚y z problemem bulimii i anoreksji.

Podczas zajęć warsztatowych rodzice poznali szereg Å‚atwych ćwiczeÅ„ fizycznych i nauczyli siÄ™ obliczać wskaźnik masy ciaÅ‚a (BMI). Zostali wyposażeni w ulotki, broszury i materiaÅ‚y dostarczone przez PowiatowÄ… StacjÄ™ Sanitarno-EpidemiologicznÄ… w Policach, kierowane do rodziców w ramach programu "Trzymaj FormÄ™", a dotyczÄ…ce zasad prawidÅ‚owego odżywiania oraz zachÄ™cajÄ…ce do badaÅ„ profilaktycznych.

ProwadzÄ…ce przeprowadziÅ‚y zajÄ™cia promujÄ…ce zdrowy styl życia w ramach realizowanych w placówce przy wspóÅ‚pracy z PSSE programów "Trzymaj FormÄ™" i antynikotynowych oraz programu "Owoce i warzywa w szkole".


01 września 2014 r. - Zebranie rozpoczynające rok szkolny 2014/2015.

 

W czasie zebrania dokonano wyboru Rady Rodziców, przedstawiono Program WspóÅ‚pracy z Rodzicami na rok szkolny 2014/2015. ZostaÅ‚ przedstawiony i zatwierdzony Program Wychowawczy i Programu Profilaktyki. Dyrektor OÅ›rodka zapoznaÅ‚a rodziców z Planem Nadzoru Pedagogicznego i KoncepcjÄ… Pracy OÅ›rodka oraz organizacjÄ… roku szkolnego.Rok szkolny 2013/2014


Zebrania z rodzicami

 

 

16 kwietnia 2014 r. - "Przemoc i agresja w szkole i w domu".


Andrzej Hemperek przeprowadziÅ‚ pogadankÄ™ nt. "Przemoc i agresja w szkole i  w domu". PrzedstawiÅ‚ najczęściej spotykane formy i przyczyny zachowaÅ„ agresywnych. OmówiÅ‚ zachowania rodziców i nauczycieli, które należy stosować w celu redukowania napięć emocjonalnych i zachowaÅ„ agresywnych.

Pedagog i psycholog podsumowaÅ‚y dziaÅ‚ania w ramach akcji "ÅšwiecÄ™ przykÅ‚adem". PrzedstawiÅ‚y krótkie sprawozdanie podsumowujÄ…ce w formie prezentacji multimedialnej. Szczególnie podkreÅ›liÅ‚y znaczenie stosowania elementów odblaskowych i przestrzegania zasad bezpieczeÅ„stwa na drogach. Ponadto wygÅ‚osiÅ‚y pogadankÄ™ na temat bezpieczeÅ„stwa podczas wykonywania przez dzieci i mÅ‚odzież prac domowych w okresie przedÅ›wiÄ…tecznym.

Następnie rodzice udali się na indywidualne spotkania z wychowacami klas, innymi nauczycielami i wychowacami grup wychowaczych.


 

 

14 lutego 2014 r. - Spotkanie z EwÄ… Skoczylas pracownikiem PPISE w Policach w ramach programu "Trzymaj FormÄ™".


Omówiono zasady zdrowego trybu życia. Zwrócono uwagÄ™ na zbilansowanÄ… dietÄ™ i konieczność aktywnoÅ›ci ruchowej oraz najczęściej popeÅ‚niane bÅ‚Ä™dy żywieniowe. Wyposażono  rodziców w tabele wartoÅ›ci kalorycznych najpopularniejszych produktów spożywczych, w tym tzw. "Å›mieciowego jedzenia".
Zapoznano rodziców z filmem i materiaÅ‚ami dotyczÄ…cymi profilaktyki grypy. Rodzice otrzymali też broszury na temat postÄ™powania w przypadku zachorowania.


31 stycznia 2014 r. - Warsztaty logopedyczne dla rodziców.


Beata SzczypiÅ„ska przeprowadziÅ‚a warsztaty z zakresu korekty wad mowy, w czasie których rodzice zapoznali siÄ™ z podstawowymi ćwiczeniami oddechowymi, ćwiczeniami motoryki narzÄ…dów mowy oraz ćwiczeniami sÅ‚uchowymi i artykulacji gÅ‚osek.
Rodzice zostali wyposażeni w zestawy ćwiczeń do wspomagania rozwoju mowy swoich dzieci podczas wykonywania codziennych czynności w domu.


20 grudnia 2013 r. - "Trzymaj FormÄ™".


Pedagog i psycholog szkolny zaprezentowaÅ‚y prezentacjÄ™ multimedialnÄ… na temat kontynuowanego w placówce programu edukacyjnego "Trzymaj formÄ™". PrzypomniaÅ‚y rodzicom podstawowe zasady racjonalnego trybu życia. OmówiÅ‚y najczęściej popeÅ‚niane bÅ‚Ä™dy żywieniowe prowadzÄ…ce do nadwagi i otyÅ‚oÅ›ci. ZapoznaÅ‚y z problemem bulimii i anoreksji. Podczas zajęć warsztatowych rodzice poznali szereg Å‚atwych ćwiczeÅ„ fizycznych i nauczyli siÄ™ obliczać BMI.  Zostali wyposażeni w ulotki, broszury i materiaÅ‚y dostarczone przez PaÅ„stwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarno -  Epidemiologiczny w Policach skierowane do rodziców w ramach programu "Trzymaj FormÄ™".


11 października 2013 r. - "Alternatywne metody komunikacji z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie".


Beata SzczypiÅ„ska i Agnieszka Stelmaszyk przedstawiÅ‚y rodzicom metody komunikowania siÄ™ z dziećmi, które majÄ… silnie zaburzonÄ… mowÄ™ lub nie mówiÄ…. ZaprezentowaÅ‚y zestaw ćwiczeÅ„ stymulujÄ…cych sferÄ™ oralnÄ… i narzÄ…dy artykulacyjne do lepszego uruchomiania aparatu mowy. Rodzice otrzymali opracowane przez szkolÄ…ce broszury, zawierajÄ…ce zestaw poznanych ćwiczeÅ„.

W ramach pedagogizacji rodziców i zgodnie z obowiÄ…zujÄ…cym w tym roku priorytetem dotyczÄ…cym upowszechniania wÅ›ród dzieci i mÅ‚odzieży wiedzy o bezpieczeÅ„stwie i zdrowiu oraz ksztaÅ‚towaniu wÅ‚aÅ›ciwych postaw wobec zagrożeÅ„ kontynuowaliÅ›my tematykÄ™ dotyczÄ…cÄ… dziecka na drodze. Rodzice zapoznani zostali z zaplanowanymi na I semestr dziaÅ‚aniami z zakresu profilaktyki bezpieczeÅ„stwa  pn. "ÅšwiecÄ™ przykÅ‚adem" i poproszeni o czynny udziaÅ‚ w akcji wyposażania naszej mÅ‚odzieży w znaczki odblaskowe oraz udziaÅ‚ w akcjach zaplanowanych w przedstawionym im scenariuszu.


02 września 2013 r. - Zebranie rozpoczynające rok szkolny 2013/2014.


 

 

W czasie zebrania dokonano wyboru Rady Rodziców, przedstawiono Program WspóÅ‚pracy z Rodzicami na rok szkolny 2013/2014, przedstawiono i zatwierdzono Program Wychowawczy i Programu Profilaktyki, zaprezentowano Planu Nadzoru Pedagogicznego i KoncepcjÄ™ Pracy OÅ›rodka, a także zapoznano rodziców z organizacjÄ… roku szkolnego.

 

2014-03-29