• Zajęcia pozalekcyjne •

 

Koło czytelnicze "Literka"

 

"Czytanie jest dla umysłu tym, czym gimnastyka dla ciała"

R. Steele

 

Na zajÄ™ciach koÅ‚a „Literka” uczniowie nabywajÄ… i rozwijajÄ… umiejÄ™tność czytania w sposób jak najbardziej naturalny i zgodny z ich możliwoÅ›ciami. Opanowanie umiejÄ™tnoÅ›ci czytania jest dla naszych uczniów ogromnym postÄ™pem w dążeniu do samodzielnoÅ›ci i zaradnoÅ›ci, a dziÄ™ki różnorodnym metodom i formom stosowanym podczas spotkaÅ„, również przyjemnoÅ›ciÄ…. Realizowany na zajÄ™ciach program „W krainie sÅ‚ów i sÅ‚ówek” zawiera elementy metod: globalnego czytania Glenna Domana, Marii Montessori, Ireny Majchrzak oraz elementy metody czytania sylabowego Jagody CieszyÅ„skiej. Ponadto uczniowie sÅ‚uchajÄ… tekstów czytanych przez nauczyciela, a także wÅ‚asnorÄ™cznie wykonujÄ… książeczki, które potem chÄ™tnie i wielokrotnie „czytajÄ…” oraz z dumÄ… prezentujÄ… innym.

Koło muzyczne "Akord"

 

W zajÄ™ciach koÅ‚a „AKORD” uczestniczÄ… uczniowie uzdolnieni wokalnie, pasjonaci wspólnego muzykowania. W pracy wykorzystujemy proste Å›rodki wyrazu: Å›piew, ruch i grÄ™ na instrumentach perkusyjnych. Wspólne muzykowanie jest Å›wietnÄ… sposobnoÅ›ciÄ… do wytworzenia silnej wiÄ™zi z grupÄ… rówieÅ›niczÄ…, a ponadto atrakcyjnÄ… formÄ… rozwijania zainteresowaÅ„ muzycznych i okazjÄ… do wyrażania wÅ‚asnych uczuć. ZajÄ™cia kóÅ‚ka sÄ… tak zaplanowane, aby wszystkie dzieci mogÅ‚y przeÅ‚amać barierÄ™ nieÅ›miaÅ‚oÅ›ci i lÄ™ku przed publicznym wystÄ™pem. Uczniowie mniej aktywni majÄ… okazjÄ™ wyzwolić ekspresjÄ™ muzycznÄ… zgodnie z posiadanymi przez nich uzdolnieniami, nadpobudliwi natomiast mogÄ… wyciszyć siÄ™ i zrelaksować. ZajÄ™cia zespoÅ‚u wokalno-instrumentalnego to nie tylko ciÄ…gÅ‚e próby, ćwiczenie repertuaru, przygotowywanie kostiumów i dekoracji. Efekty swojej pracy przedstawiamy nie tylko wystÄ™pujÄ…c przed publicznoÅ›ciÄ… szkolnÄ… czy rodzicami. Uczestniczymy również w licznych koncertach i imprezach integracyjnych zorganizowanych przez zaprzyjaźnione z nami placówki.

Koło plastyczne

 

KoÅ‚o plastyczne to dodatkowe zajÄ™cia dla uczniów uzdolnionych manualnie i artystycznie. Ich celem jest praca z uczniem zdolnym, rozwijanie jego potencjaÅ‚u twórczego, rozÅ‚adowywanie u dzieci i mÅ‚odzieży napiÄ™cia emocjonalnego poprzez ekspresjÄ™ artystycznÄ…, a ponadto podnoszenie samooceny uczniów poprzez eksponowanie ich prac i możliwość ofiarowywania swoich dzieÅ‚ innym ludziom. ZajÄ™cia majÄ… charakter dobrowolny przez co pozwalajÄ… na ksztaÅ‚towanie u dzieci postawy twórczego i celowego spÄ™dzania czasu wolnego. W ramach zajęć uczniowie poznali technikÄ™ pÅ‚askodruku, formy przestrzenne, konstrukcje wielomateriaÅ‚owe, rysunek oÅ‚ówkiem lub wÄ™glem technikÄ… Å›wiatÅ‚ocienia, malowanie na tworach naturalnych (kamienie, drewno), aplikacje z tkanin (szyte) i ze skór (klejone), rysunek witrażowy pÅ‚aski (kartki Å›wiÄ…teczne), kompozycje przestrzenne (lampiony ze szklanych naczyÅ„), technikÄ™ de coupage, oklejanie motywami papierowymi przedmiotów użytkowych, rysunek temperÄ… i farbÄ… olejnÄ… typu spray. Uczniowie biorÄ… udziaÅ‚ w wielu ciekawych konkursach i zdobywajÄ… atrakcyjne nagrody. Nasze prace wystawiamy na wielu wystawach i kiermaszach w Policach i Szczecinie.

Koło teatralne "Pinokio"

 

Terapia przez teatr jest jednym ze sposobów odkrywania i rozwijania w dziecku niepeÅ‚nosprawnym tego, co jest w nim najlepsze, pozwala na ksztaÅ‚cenie jego zainteresowaÅ„, zamiÅ‚owaÅ„, zapotrzebowania na kontakt ze sztukÄ…. ZajÄ™cia teatralne uÅ‚atwiajÄ… ekspresjÄ™ uczuć dziecka, ksztaÅ‚tujÄ… i doskonalÄ… liczne umiejÄ™tnoÅ›ci. W teatroterapii mogÄ… uczestniczyć zarówno dzieci nieÅ›miaÅ‚e, zahamowane, jak też nadpobudliwe psychoruchowo, z wadami wymowy. Poprzez wspólnÄ… pracÄ™ i zabawÄ™, udaje siÄ™ rozbudzić w nich to, co indywidualne, niepowtarzalne. Oklaski w trakcie przedstawienia sÄ… niezastÄ…pionym zastrzykiem energii do dalszego dziaÅ‚ania. Aplauz otoczenia i podziw dajÄ… wychowankom poczucie wÅ‚asnej wartoÅ›ci. Od lat odnosimy sukcesy na Regionalnym PrzeglÄ…dzie MaÅ‚ych Form KukieÅ‚kowych "KukieÅ‚kowa Kraina" organizowanym przez SOSW nr 4 w Szczecinie oraz innych konkursach i festiwalach teatralnych w Szczecinie i Policach. WystÄ™py naszych aktorów uÅ›wietniajÄ… liczne uroczystoÅ›ci i imprezy szkolne oraz oÅ›rodkowe. Praca teatralna z dziećmi niepeÅ‚nosprawnymi to duża radość, ciÄ…gÅ‚e poszukiwanie inspiracji, nieustanne wybieganie poza codzienna rutynÄ™.

Koło recytatorskie

 

Szkolne koÅ‚o recytatorskie to miejsce dla wszystkich uczniów zainteresowanych sÅ‚owem, poezjÄ… i recytacjÄ…. Podczas zajęć stosowane sÄ… różnorodne ćwiczenia ortofoniczne, poprawiajÄ…ce wyrazistość wymowy i ksztaÅ‚tujÄ…ce umiejÄ™tność posÅ‚ugiwania siÄ™ gÅ‚osem. Poprzez zabawÄ™ i ćwiczenia uczniowie rozwijajÄ… techniki jÄ™zyka mówionego, wzbogacajÄ… sÅ‚ownik bierny i czynny oraz uważnie sÅ‚uchajÄ… wypowiedzi innych. Obcowanie z tekstem literackim wprowadza uczniów w Å›wiat bogactwa mowy. Uczestnictwo w zajÄ™ciach koÅ‚a recytatorskiego jest przyjemnoÅ›ciÄ…, zabawÄ… i sposobem spÄ™dzenia wolnego czasu.

Koło informatyczne "Enter"

 

Na zajÄ™ciach koÅ‚a „Enter” spotykajÄ… siÄ™ uczniowie, którzy lubiÄ… pracÄ™ z komputerem, ale też chÄ™tnie zdobywajÄ… nowe wiadomoÅ›ci. Opracowana tematyka zajęć pozwala na nabywanie i doskonalenie umiejÄ™tnoÅ›ci posÅ‚ugiwania siÄ™ nowoczesnym oprogramowaniem z zakresu edycji tekstu, grafiki, tworzenia prezentacji multimedialnych. Podczas zajęć z pasjÄ… odkrywamy „komputerowe tajemnice”, uczymy siÄ™, bawimy, pracujemy i nabieramy wprawy, co sprawia nam wiele radoÅ›ci i przynosi ogromnÄ… satysfakcjÄ™. Dzieci uczÄ… siÄ™ tak bardzo przydatnego w dzisiejszym Å›wiecie posÅ‚ugiwania siÄ™ komputerem oraz Å›wiadomego, bezpiecznego i mÄ…drego korzystania z technologii informacyjnej. Odnosimy sukcesy w kolejnych edycjach wojewódzkiego konkursu informatycznego „Internetowa MÄ…dra GÅ‚owa”.

Akademia zdrowia

 

Dzieci coraz wiÄ™cej czasu poÅ›wiÄ™cajÄ… internetowi, grom komputerowym i telewizji, zaniedbujÄ…c ruch i aktywność na Å›wieżym powietrzu. SÄ… z każdym dniem coraz bardziej zmÄ™czone i narażone na powstawanie wad krÄ™gosÅ‚upa. Nie potrafiÄ… zdrowo przeżyć dnia. Dzieci uczÄ… siÄ™ pewnych nawyków, które w toku dalszego ksztaÅ‚cenia sÄ… utrwalane i wzbogacane o nowe umiejÄ™tnoÅ›ci. Dlatego też, od najwczeÅ›niejszych lat warto zwrócić ich uwagÄ™ na zdrowie wÅ‚asne oraz propagowanie zdrowego stylu życia i zamiÅ‚owania do sportu. W myÅ›l hasÅ‚a "w zdrowym ciele zdrowy duch" zrodziÅ‚ siÄ™ pomysÅ‚ otwarcia w naszym OÅ›rodku tzw. AKADEMII ZDROWIA, w ramach której dzieci dowiedzÄ… siÄ™, że same mogÄ… wpÅ‚ywać na swoje zdrowie i ogólnÄ… sprawność psychomotorycznÄ…, nauczÄ… siÄ™ troszczyć o bezpieczeÅ„stwo oraz zdrowie swoje i innych, zrozumiejÄ… potrzebÄ™ aktywnego wypoczynku. Tematyka spotkaÅ„ dostosowana jest do zmian zachodzÄ…cych w poszczególnych porach roku, a cele realizowane bÄ™dÄ… poprzez różnorodne formy zajęć dostosowane do umiejÄ™tnoÅ›ci i potrzeb dzieci.

Koło przyrodniczo-ekologiczne

 

KoÅ‚o przyrodniczo-ekologiczne rozwija w wychowankach naturalnÄ… potrzebÄ™ kontaktu z przyrodÄ…. W czasie zajęć odbywjÄ… siÄ™ wycieczki do lasu, gdzie prowadzone sÄ… obserwacje ptaków i zwierzÄ…t, a także zmieniajÄ…cej siÄ™ w zależnoÅ›ci od pory roku przyrody. Uczestnicy koÅ‚a poznajÄ… też Å›wiat egzotyczny, oglÄ…dajÄ…c filmy przyrodnicze. CzÅ‚onkowie koÅ‚a biorÄ… też udziaÅ‚ w różnorodnych akcjach majÄ…cych na celu ochronÄ™ Å›rodowiska: zbieraniu zużytych baterii, sprzÄ…taniu Å›wiata, ochrony kasztanowców i "Dniu Ziemi". PracujÄ… indywidualnie i w grupie, uczÄ…c siÄ™ wspólnego osiÄ…gania celów.

Koło gospodarstwa domowego

 

W kole gospodarstwa domowego wychowankowie uczÄ… siÄ™ jak w bezpieczny sposób korzystać z elektrycznych urzÄ…dzeÅ„ kuchennych, poznajÄ… zasady zdrowego żywienia oraz samodzielnego przyrzÄ…dzania prostych potraw. UczÄ… siÄ™ również nakrywania do stoÅ‚u oraz kulturalnego zachowania siÄ™ w czasie spożywania posiÅ‚ków, a także robienia zakupów i dobierania odpowiednich skÅ‚adników do danych potraw.

Koło wędkarskie "Sumik"

 

UdziaÅ‚ wychowanków w kole wÄ™dkarskim sÅ‚uży rozbudzeniu u nich potrzeby kontaktu z przyrodÄ…, wdrażaniu do troski o przyrodÄ™ i ekologiÄ™, rozwijaniu zamiÅ‚owania do wÄ™dkowania rekreacyjnego, a także propagowaniu wÄ™dkarstwa jako formy spÄ™dzania czasu wolnego oraz utrwalaniu zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodÄ…. ZimÄ… na zajÄ™ciach uczestnicy zapoznajÄ… siÄ™ z wybranymi zagadnieniami z Regulaminu Amatorskiego PoÅ‚owu Ryb, a na podstawie fotografii i plansz uczÄ… siÄ™ rozpoznawać poszczególne gatunki ryb i oglÄ…dajÄ… filmy o tematyce wÄ™dkarskiej. DoglÄ…dajÄ… też hodowli ryb akwariowych w grupach wychowawczych. Natomiast wiosnÄ… biorÄ… udziaÅ‚ w warsztatach nad wodÄ…. i rozgrywanych rokrocznie integracyjnych zawodach wÄ™dkarskich nad akwenami Powiatu Polickiego.

Koło rytmiczno-taneczne "Zodiak"

 

W zajÄ™ciach koÅ‚a biorÄ… udziaÅ‚ wychowankowie którzy szczególnÄ… uwagÄ… darzÄ… wszelkiego rodzaju zajÄ™cia zwiÄ…zane z muzykÄ…, rytmem i taÅ„cem. ZajÄ™cia te rozbudzajÄ… i rozwijajÄ… zainteresowania i umiejÄ™tnoÅ›ci taneczne, a również ksztaÅ‚tujÄ… pozytywnÄ… postawÄ™ wobec aktywnoÅ›ci ruchowej. Taniec, który jest bardzo popularny wÅ›ród dzieci i mÅ‚odzieży, ksztaÅ‚tuje także estetykÄ™ i harmoniÄ™ ruchów, piÄ™knÄ… sylwetkÄ™ i poczucie rytmu. Atrakcyjność takich zajęć stwarza możliwość zagospodarowania czasu wolnego w sposób kreatywny i aktywny ruchowo. ZespóÅ‚ prezentuje swoje umiejÄ™tnoÅ›ci na uroczystoÅ›ciach szkolnych i reprezentuje nasz OÅ›rodek na przeglÄ…dach artystycznych i tanecznych w Powiecie Polickim i w województwie zachodniopomorskim.

Koło familijne

 

W ramach tego koÅ‚a, w jesienne i zimowe popoÅ‚udnia, organizowane jest kino dla wszystkich wychowanków. Prezentowane sÄ… hitowe filmy, których nie udaÅ‚o siÄ™ obejrzeć wczeÅ›niej w kinie lub w telewizji. Po obejrzeniu filmów czÄ™sto toczÄ… siÄ™ dÅ‚ugie rozmowy, podczas których oglÄ…dajÄ…cy dzielÄ… siÄ™ swoimi wrażeniami.

KoÅ‚o ogrodnicze "Zielonym do góry"

 

Podczas zajęć w ogrodzie uczniowie uczÄ… siÄ™ bezpiecznie korzystać z narzÄ™dzi ogrodniczych i dbać o tereny zielone wokóÅ‚ budynku grup wychowawczych. JesieniÄ… oczyszczajÄ… nasze chodniki z liÅ›ci, a wiosnÄ… sadzÄ… kwiaty. Podobnie jak czÅ‚onkowie koÅ‚a ekologicznego pomagajÄ… dbać o Å›rodowisko biorÄ…c udziaÅ‚ w akcjach na rzecz ochrony przyrody.

Salon gier

 

Wiele emocji dostarczają wychowankom zajęcia w "salonie gier". Grają tam w piłkarzyki, darta, cymbergaja oraz gry na xboxie kinect. To wspaniała rozrywka na deszczowe jesienne oraz chłodne zimowe popołudnia.

Zajęcia sportowe

 

Polskie przysÅ‚owie mówi "W zdrowym ciele, zdrowy duch". Dlatego staramy siÄ™, żeby nasi wychowankowie dbali o swoje zdrowie i ciaÅ‚o uprawiajÄ…c różne dyscypliny sportowe, m.in. piÅ‚kÄ™ nożnÄ…, koszykówkÄ™, tenisa ziemnego, siatkówkÄ™ i inne. Jest to tym Å‚atwiejsze, że wszyscy bardzo lubiÄ… sport i wszystko co z nim zwiÄ…zane.

25.03.2009