• Zajęcia rewalidacyjne •

 

KOREKCJA WAD POSTAWY

 

Zajęcia korekcji wad postawy prowadzone są w sali, w której uczniowie ćwiczą pod okiem nauczyciela przy wykorzystaniu profesjonalnego i nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego oraz przyrządów i przyborów umożliwiających prowadzenie gier i zabaw ruchowych. Zajęcia prowadzone są w małych dwuosobowych grupach lub indywidualnie.

 

EEG BIOFEEDBACK

 

Metoda eeg biofeedback polega na biologicznym sprzężeniu zwrotnym. Osoba poddawana treningowi uczy się pozytywnie zmieniać wzorzec fal mózgowych, wzmacniając pożądane i hamując niepożądane. Treningi poprawiają koncentrację i pamięć, a także polepszają nastrój i redukują napięcia emocjonalne. Metoda jest bezpieczna, przyjemna i jako sposób uczenia się za pomocą wideogry nie ma żadnych działań ubocznych. Nawet najmłodsi wychowankowie chętnie biorą udział w treningach.

 

STYMULACJA POLISENSORYCZNA

 

Stymulacja polisensoryczna, to nauka życia przez życie, to celowe kształtowanie bodźców w celu wywołania zaplanowanych wrażeń i uczuć. Umożliwia poznawanie przez patrzenie, słuchanie, dotykanie, wąchanie i smakowanie. W czasie zajęć nasi wychowankowie pracują z fakturami dotykowymi, materiałami sypkimi oraz tworzywami przekształcalnymi. Stymulują zmysł słuchu poprzez naśladowanie i lokalizowanie źródeł dźwięku i zabawy rytmiczno – ruchowe. Różnicują podstawowe bodźce smakowe i zapachowe. W czasie zajęć wykorzystujemy także elementy metody porannego kręgu.

KOREKTA WAD MOWY

 

Zajęcia rewalidacyjne z zakresu korekty wad mowy prowadzone są w bardzo dobrze wyposażonym gabinecie. Oprócz pomocy tradycyjnych uczniowie korzystają również m.in. z zestawu komputerowego umożliwiającego nagrywanie i odtwarzanie dźwięków mowy, a także kompletu specjalistycznych programów multimedialnych.

INTEGRACJA SENSORYCZNA

 

Metoda integracji sensorycznej jest kompleksową metodą terapeutyczną stosowaną w Ośrodku od kilku lat. Pozwala kształtować prawidłową integrację informacji dochodzących do mózgu ze wszystkich narządów zmysłów co stanowi podstawę ogólnego rozwoju człowieka. Metoda kierowana jest do wszystkich dzieci, tj. dzieci z zespołem Downa i niektórymi zespołami uwarunkowanymi genetycznie, dzieci z autyzmem, mózgowym porażeniem dziecięcym, obniżonym poziomem rozwoju intelektualnego. W terapii integracji sensorycznej wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt i typowe pomoce dydaktyczne. Jest prowadzona jest przez wykwalifikowanych terapeutów.

LOGORYTMIKA

 

Jedną z metod stosowanych w pracy jest logorytmika. Polega ona na połączeniu terapii logopedycznej z rytmiką. Głównym celem logorytmiki obok korygowania wad mowy jest uwrażliwienie na cechy wspólne muzyki i mowy, takie jak: rytm, melodia, tempo, dynamika i barwa dźwięku. Podstawową działalnością na zajęciach jest zabawa. Zajęcia logorytmiczne mają formę pracy zarówno zbiorowej, jak i indywidualnej.

TERAPIA SNOEZELEN

 

Sala doświadczania świata jest wykorzystywana do prowadzenia terapii Snoezelen. Jej celem jest pobudzanie zmysłów, oddziaływanie na nie przy pomocy odpowiednio dobranych bodźców, poszukiwanie aktywności własnej osoby poddanej terapii oraz ułatwienie kontaktu z opiekunem. Pobudzanie dotyczy wybranego zmysłu. Oddziałuje się nań podając uczestnikowi terapii ściśle uporządkowane proste bodźce, np. dźwięki czy barwne plamy, pozostawiając jednak swobodę co do wyboru tych bodźców, jak i czasu koncentrowania się na nich. Bodźce są dobrane w taki sposób,by nie tylko stymulowały zmysły, ale i umożliwiały miły odpoczynek. Uczniom poddanym terapii stwarza się możliwość odprężenia oraz daje poczucie bezpieczeństwa. Nasi wychowankowie bardzo chętnie uczestniczą w tych zajęciach.

STYMULACJA BAZALNA

 

Stymulacja bazalna skierowana jest przede wszystkim do osób dotkniętych wieloraką niepełnosprawnością, od niemowlęcia do osoby dorosłej w stanie ciężkim. Jej zamierzeniem jest pobudzenie maksymalnego rozwoju osoby niepełnosprawnej poprzez zaproponowanie jej licznych bodźców środowiskowych oraz doświadczeń wielozmysłowych, które ułatwiają rozwój świadomości własnej egzystencji. Stymulacja bazalna pomaga wyrównać brak doświadczeń życiowych i za pomocą propozycji własnej aktywności i odpowiednio dobranych bodźców pomaga osobie wejść w kontakt z własnym ciałem i światem zewnętrznym.

ALTERNATYWNE I WSPOMAGAJĄCE METODY KOMUNIKACJI

 

Zajęcia rewalidacyjne z zakresu Alternatywnych i Wspomagajacych Metod Komunikacji prowadzone są metodami Makaton i Piktogram. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci, które nie posługują się mową czynną lub ich mowa jest bardzo zaburzona i przez to niezrozumiała dla otoczenia. Głównym założeniem terapii AAC jest umożliwienie za pomocą odpowiednich znaków (gestów lub symboli graficznych) nawiązania podstawowej komunikacji. StosowanieMakatonu i Piktogramów przyczynia się do redukcji frustracji spowodowanej niemożnością porozumienia się, budowania więzi emocjonalnej z otoczeniem, stymulacji rozwoju intelektualnego, a przede wszystkim korzystnie wpływa na rozwój mowy czynnej.

METODA TOMATISA

 

Dysponujemy zestawem do pracy metodą Tomatisa. Jest to trening uwagi słuchowej. Podstawowym celem tej metody jest wspieranie funkcji słuchowej dzięki czemu następuje poprawa koncentracji, jakości uczenia się oraz rozwijanie zdolności językowych i komunikacyjnych, a także poprawa zachowań społecznych.

25.03.2009