Współpraca z rodzicami

Rok szkolny 2019/2020

Zebrania z rodzicami

02 września 2019 r. – Zebranie rozpoczynające rok szkolny 2019/2020 r.

Po uroczystości rozpoczęcia roku, odbyło się zebranie ogólne rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

Zgodnie z zapisami w Statucie Ośrodka i Regulaminem Rady Rodziców dokonano wyboru Rady Rodziców. Rodzice zapoznali się z propozycjami zawartymi w Programie Współpracy z Rodzicami na rok szkolny 2019/2020. Przedstawiono także i zatwierdzono Program Wychowawczo – Profilaktyczny.

Ponadto zapoznano rodziców z kalendarzem roku szkolnego. Rada Rodziców zaopiniowała pozytywnie propozycję w sprawie dodatkowych dni wolnych od nauki.

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2019 r. – 1 stycznia 2020 r.  

ferie zimowe: 10 – 23 lutego 2020 r.  

wiosenna przerwa świąteczna: 9 – 14 kwietnia 2020 r.

zakończenie roku szkolnego: 26 czerwca 2020 r.

dodatkowy dzień wolny od nauki: 12 czerwca 2020 r.

Rok szkolny 2018/2019

Zebrania z rodzicami

24 maja 2019 r. – „Bezpieczeństwo ucznia w szkole”.

W piątek 24 maja 2019 r. odbyło się spotkanie z rodzicami na temat: Bezpieczeństwo ucznia w szkole. Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkołach i placówkach jest jednym z priorytetów polityki edukacyjnej państwa. Warunkiem istnienia bezpiecznej i przyjaznej szkoły jest współpraca nauczycieli, uczniów, rodziców i instytucji wspierających szkołę.

Bezpieczeństwo ucznia w szkole regulują różne przepisy prawa, m.in. Ustawa o systemie oświaty, ustawa Prawo Oświatowe, kodeks pracy, ustawa Karta Nauczyciela. Najnowsze uregulowania dotyczące bezpieczeństwa w placówkach oświatowych zawiera art. 55 ust. 2 pkt 6 ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz.U. z 2018 r. poz 966, z późn. zm.).

W związku z wydarzeniami w Wawrze, gdzie w jednej ze szkół agresywne zachowania nastoletnich uczniów doprowadziły do śmierci jednego z nich, zgodnie z zaleceniem Ministra Edukacji Narodowej i Kuratora Oświaty pedagog szkolna zorganizowała spotkanie z rodzicami, podczas którego zostały omówione aktualnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa. Rodzicom przedstawiono również procedury bezpieczeństwa obowiązujące w naszym Ośrodku. Pedagog przygotowała i rozdała zebranym informację zawierającą spis osób i instytucji, do których można zgłosić się o pomoc i wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy w tym psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej. (tutaj lista, PDF, 115kB)

Dla wzmocnienia współpracy pomiędzy szkołą, a rodzicami w naszym Ośrodku utworzono tzw. „anonimową skrzynkę sygnałową”, do której można wrzucać: informacje zawierające uwagi, wnioski i spostrzeżenia na temat działalności placówki. Skrzynka została umieszczona przy Tablicy Rodzica w korytarzu budynku grup wychowawczych. Warto wiedzieć, ze istnieje też możliwość skorzystania z dokumentu „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecenia profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów” umieszczonego na stronie internetowej https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl

21 marca 2019 r. – „Dieta dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami – rodzicielska wymiana doświadczeń”.

W czwartek 21 marca 2019 r. odbyło odbyło się spotkanie rodziców na temat: Dieta dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami – rodzicielska wymiana doświadczeń. Tym razem spotkanie przygotowała i przeprowadziła mama dwojga naszych niepełnosprawnych intelektualnie uczniów, w tym jednego z autyzmem. Pani Joanna podzieliła się wiedzą zdobytą na studiach z zakresu dietetyki i własnymi obserwacjami na temat wpływu codziennej diety na zachowanie swoich dzieci. Autyzm jest chorobą, polegającą na całościowym zaburzeniu rozwoju, a dzieci z autyzmem często cierpią na różne dysfunkcje przewodu pokarmowego, w związku z tym właściwy sposób żywienia dopełniony leczeniem farmakologicznym oraz terapią behawioralną ma znaczący wpływ na ich codzienne funkcjonowanie.

Przykłady diet stosowanych głownie u dzieci ze spectrum autyzmu:

 • dieta ketogenna,
 • dieta bezglutenowa i bezmleczna,
 • dieta eliminacyjna w alergii,
 • dieta ze zwiększoną podażą kwasów omega.

Dzieci autystyczne zwykle mają okrojony jadłospis, a przy tym nie wchłaniają dobrze mikroelementów i witamin, a odpowiednia ilość składników odżywczych jest w ich przypadku szczególnie niezbędna do prawidłowej pracy organizmu. Dlatego każda dieta powinna zostać dostosowana  przez lekarza dietetyka do indywidualnych potrzeb dziecka, stopnia zaawansowania choroby i współistniejących objawów m.in. ze strony przewodu pokarmowego.

Podczas dyskusji rodzice wymieniali się własnymi doświadczeniami. Opowiadali o wzmożonych zaburzeniach zachowania zaobserwowanych po spożyciu niektórych pokarmów. Rozmawiali o konieczności sprawdzania składu kupowanych dla dzieci produktów oraz o możliwościach zamiany podawanych dotychczas posiłków na inne mniej szkodliwe. Większość rodziców potwierdzalła fakt, że ich dzieci chcą cały czas jeść te same produkty. Rodzice informowali się o sposobach korzystnego urozmaicania menu i o punktach korzystnego zakupu potrzebnych im, na co dzień produktów.

24 października 2018 r. – „Kreatywne zabawy z dzieckiem”

W środę 24 października 2018 r. odbyło się kolejne zebrania rodziców uczniów naszego Ośrodka, którego temat brzmiał: „Kreatywne zabawy z dzieckiem” w oparciu o motto:

„Dziecko nie bawi się, dlatego, że jest dzieckiem”

ale bawi się, dlatego, by stać się dorosłym”.

A. Brzezińska

W ramach pedagogizacji rodziców nauczycielka klasy behawioralnej p. Weronika Dwojakowska przy pomocy prezentacji, opowiedziała czym jest dobra zabawa oraz jakie ma znaczenie i wpływ na rozwój dziecka. Ponadto omówiła cechy dobrej zabawy (powinna dawać przyjemność i radość z wykonywania czynności, nie może być przymusem, powinna dać możliwość poznawania nowych wartości i być źródłem informacji, powinna być kreatywna, czyli pobudzać fantazję i swobodny sposób myślenia i działania, prowadzący do nowych pomysłów i użytecznych produktów.

Podczas warsztatów prowadząca pokazała przykłady różnych rodzajów zabaw, które nie wymagają prawie żadnych nakładów finansowych. Rodzice zobaczyli jak można się bawić z dzieckiem wykorzystując dostępne w domu produkty w tym surowce wtórne . Na koniec przypomnieli sobie różne formy zabaw z dzieckiem, do wykorzystania podczas wykonywania codziennych czynności, bez poświęcania dodatkowego czasu np. podczas przygotowanie posiłku, wykonywania czynności samoobsługowych, spaceru, usypiania itp.

Podczas zajęć przypomniano rodzicom, że dziecko potrzebuje pomocy dorosłego, który zorganizuje zabawę i weźmie w niej udział.

03 września 2018 r. – Zebranie rozpoczynające rok szkolny 2018/2019 r.

Po uroczystości rozpoczęcia roku, odbyło się zebranie ogólne rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałem Gimnazjum i Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

Zgodnie z zapisami w Statucie Ośrodka i Regulaminem Rady Rodziców dokonano wyboru Rady Rodziców. Rodzice zapoznali się z propozycjami zawartymi w Programie Współpracy z Rodzicami, PDF, 285kB na rok szkolny 2018/2019. Przedstawiono także i zatwierdzono Program Wychowawczo – Profilaktyczny, PDF, 285kB.

Rodzice zostali zapoznani z zasadami przetwarzania danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Przedstawiono im m.in. nowe formularze oświadczeń zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do funkcjonowania placówki.

Ponadto zapoznano rodziców z kalendarzem roku szkolnego. Rada Rodziców zaopiniowała pozytywnie propozycję w sprawie dodatkowych dni wolnych od nauki. Kalendarz roku szkolnego 2018/2019    

przerwa zimowa: 24 – 31 grudnia 2018 r.  

ferie zimowe: 28 stycznia – 10 lutego 2019 r.  

przerwa wiosenna: 18 – 23 kwietnia 2019 r.  

zakończenie roku szkolnego: 21 czerwca 2019 r.  

dodatkowe dni wolne od nauki: 02 listopada 2018 r. oraz 02 maja 2019 r.

Rok szkolny 2017/2018

Zebrania z rodzicami
 

22 czerwca 2018 r. – „Bezpieczeństwo i profilaktyka zdrowia na wakacjach, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki dopalaczy.”

Zakończenie roku szkolnego poprzedzono krótką pogadanką na temat bezpieczeństwa podczas wakacji. Rodzice otrzymali ulotki i broszury: „Patent na bezpieczne wakacje”, „Zapobiegaj i zaszczep się” (nt. skutków ukąszenia przez kleszcze), „Uwaga rodzice – nowe narkotyki: Stop Dopalaczom” pozyskane z PPISE w Policach.

25 maja 2018 r. – Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Matki i Ojca.

Jak co roku z tej pięknej okazji nasi uczniowie zorganizowali przyjęcie dla swoich rodziców i opiekunów Były życzenia i własnoręcznie wykonane podarunki.

14 marca 2018 r. -” Cyberbezpieczeństwo: domowe zasady korzystania z technologii cyfrowych.”

W celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego korzystania z sieci Internet, rodzice otrzymali opracowaną przez pedagoga broszurę, „Czym jest Internet” zawierającą kompendium wiedzy o Internecie i niebezpieczeństwach z nim związanych oraz wskazówki dotyczące jego bezpiecznego używania. Prowadzące spotkanie psycholog i pedagog omówiły proste sposoby stosowania kontroli rodzicielskiej.

W serwisie społecznościowym Facebook naszego Ośrodka zamieszczony został poradnik dla rodziców „Jak założyć kontrolę rodzicielską w elektronicznych urządzeniach mobilnych”.

10 stycznia 2018 r. – Nauka korzystania z zestawu komunikatorów dla dzieci.

W związku z konicznością wprowadzenia indywidualnych zestawów komunikacji dla uczniów, którzy nie mówią, rodzice zostali zapoznani i wyposażeni w komunikatory stosowane w szkole. Uzyskali też informacje o nowościach i prostych urządzeniach technicznych do komunikowania się, dostępnych obecnie na rynku.

15 listopada 2017 r. – Nauka podstawowych umiejętności w zakresie samoobsługi i zaradności życiowej.

W ramach pedagogizacji rodziców nauczycielki klasy behawioralnej przedstawiły prezentację pokazującą jak uczyć dziecko podstawowych umiejętności w zakresie samoobsługi. W trakcie zajęć warsztatowych rodzice uczyli się prostych sposobów konsekwentnego postępowania ze swoimi dziećmi w celu osiągnięcia jak największej samodzielności w wykonywaniu prostych czynności samoobsługowych:

 • uczenie przez pokaz;
 • uczenie przez naśladowanie;
 • plan aktywności;
 • uczenie przez podpowiadanie;
 • dzielenie czynności na elementarne etapy;
 • stosowanie wzmocnień poprzez nagradzanie.

Rodzice uświadomili sobie jakie najczęściej popełniają błędy ucząc swoje dzieci samodzielności. Wymienili się doświadczeniami. Mieli okazję samodzielnie pod kierownictwem profesjonalisty stworzyć własne narzędzie pracy dostosowane do pokonania konkretnej trudności podczas codziennych czynności samoobsługowych.

03 września 2017 r. – Zebranie rozpoczynające rok szkolny 2017/2018 r.

Po uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego uczniowie wraz z wychowawcami rozeszli się do swoich klas, a rodzice tradycyjne już spotkali się z dyrekcją Ośrodka, pedagogiem i psychologiem szkolnym. W związku z wprowadzaniem w życie reformy oświatowej zapoznano rodziców ze najistotniejszymi zmianami w Ustawie Prawo Oświatowe obowiązującymi od bieżącego roku szkolnego. Zgodnie z obowiązującym przepisami przedstawiono im Program Współpracy z Rodzicami na rok szkolny 2017/2018 oraz przedstawiono i zatwierdzono Program Wychowawczo – Profilaktyczny. Dokonano tez wyboru Rady Rodziców i zapoznano z organizacją roku szkolnego.

Rok szkolny 2016/2017 Zebrania z rodzicami

W celu rozszerzenia współpracy z rodzicami i większego ujednolicenia oddziaływań wychowawczych w szkole i domu zorganizowaliśmy cykl warsztatów przybliżających rodzicom pracę metodą behawioralną. (obejrzyj prezentację, PPSX,1MB)

17 listopada 2016 r. – „Jak reagować na niewłaściwe zachowanie dziecka?”

Na spotkaniu rodzice dowiedzieli się czym są trudne zachowania. Poznali rodzaje zachowań trudnych i sposoby reagowania na nie. Dowiedzieli się też, dlaczego tak ważna jest praca nad niepożądanymi zachowaniami ich dzieci. Poznali przyczyny tych zachowań oraz konkretne metody pracy nad najczęściej występującymi zachowaniami trudnymi.

23 marca 2017 r. – „Samodzielność dziecka w domu – jak to zrobić?”.

Na spotkaniu rodzice uczyli się sposobów konsekwentnego postępowania z dzieckiem w celu osiągnięcia jak największej samodzielności w wykonywaniu prostych czynności samoobsługowych. Uwrażliwieni zostali na najczęściej popełniane błędy w uczeniu samodzielności. W trakcie zajęć warsztatowych rodzice poznali praktyczne sposoby uczenia samodzielności, obejrzeli wykorzystywane podczas codziennych zajęć szkolnych narzędzia pracy i pomoce (m.in. indywidualne plany aktywności i tabliczki żetonowe).

Wspólnie z prowadzącymi omawiali indywidualne trudności, jakie sprawiają im ich własne dzieci i tworzyli własne narzędzia pracy, ukierunkowane na pokonanie trudności, jakie sprawiają im największy problem w życiu codziennym. Każdy rodzić wyszedł z warsztatów z pomysłem i konkretnym sposobem postępowania z własnym dzieckiem.

Zainteresowani rodzice mogą skorzystać z wiedzy i doświadczenia naszych koleżanek i umówić się na indywidualne konsultacje w celu stworzenia programów działań i narzędzi wspierających ich w pokonywaniu codziennych trudności w pracy z własnym dzieckiem.

Kontakt: Weronika Dwojakowska i Agnieszka Stelmaszyk

Rok szkolny 2015/2016
Zebrania z rodzicami
 

6 listopada 2015 r. – Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną i problem dopalaczy.

Podczas spotkania p. Anna Lewandowska z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Policach zapoznała zebranych z programem aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną na terenie powiatu polickiego.

Przedstawiła też ofertę PSOUU Koło Terenowe Police, które jako organizacja pożytku publicznego prowadzi placówki dziennego pobytu m.in. Środowiskowy Domu Pomocy i Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób dorosłych (powyżej 24 roku życia) z niepełnosprawnością intelektualną oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Rodzice obejrzeli film obrazujący działalność stowarzyszenia. Na zebraniu gościli podopieczni ŚDS, w tym nasi byli uczniowie. Opowiedzieli oni o zajęciach i formach spędzania czasu wolnego, jakie daje im uczestnictwo w Stowarzyszeniu. Pochwalili się też swoimi pracami. Zebrani wyposażeni zostali w foldery, ulotki i broszury promujące placówkę, a także poznali procedurę i warunki przyjęć do placówki.

Następnie rodzice i goście wysłuchali pogadanki na temat środków psychoaktywnych, głównie dopalaczy. Pedagog szkolny prezentując opracowane przez siebie materiały zapoznała zebranych z mechanizmami popadania w nałogi. Przekazała elementarną wiedzę na temat dopalaczy. Pokazała przykładowe formy ich występowania. Omówiła skutki zdrowotne zażywania i sposoby reagowania w przypadku kontaktu z osobą po zażyciu dopalacza. Wyposażyła zebranych w ulotki, ułatwiające szybki kontakt ze specjalistami w razie potrzeby.

Rok szkolny 2014/2015
Zebrania z rodzicami

27 marca 2015 r. – Spotkanie z asp. Jolantą Szalińską z Komendy Powiatowej Policji w Policach, zajmującą się pracą z osobami nieletnimi.

Spotkanie odbyło się w ramach programu „Bezpieczna Szkoła”, w którym nasz Ośrodek bierze udział. Skorzystaliśmy z propozycji przeprowadzenia spotkania z rodzicami pod nazwą „Wywiadówka Profilaktyczna”.

W czasie spotkania poruszono tematy związane z ponoszeniem odpowiedzialności prawnej przez rodziców. Zostali oni wyposażeni w poradniki w formie broszurek i ulotek:

 • Nasze dzieci i alkohol
 • Czy warto ryzykować bezpieczeństwo swojego dziecka
 • Poradnik „Wolni od przemocy i uzależnień”

Otrzymali również ulotki z kontaktami telefonicznymi, z których można skorzystać w razie problemów z dziećmi i młodzieżą.

16 stycznia 2015 r. – „Bezpieczne ferie – porady dla rodziców”.

Prowadzące (pedagog i psycholog) przedstawiły prezentację na temat „Bezpieczne ferie – porady dla rodziców”. Poruszano w niej tematykę dotyczącą obowiązku noszenia elementów odblaskowych, zachowania szczególnej ostrożności podczas zabaw na śniegu i lodzie oraz zasad bezpiecznego korzystania z internetu.

Rodzice otrzymali ulotki dotyczące bezpiecznego zachowania się dzieci w domu, a także obejrzeli scenki, w których przedstawiono jak dochodzi do poparzeń. Zaprezentowano też proste sposoby udzielania pierwszej pomocy osobom poparzonym w warunkach domowych.

Ponadto rodzice obejrzeli krótki film instruktażowy na temat postępowania w przypadku załamania się pod człowiekiem lodu (samopomoc i pomoc drugiej osobie), a także film dotyczący profilaktyki grypy. Otrzymali broszurki na temat postępowania w przypadku zachorowania.

19 grudnia 2014 r. – „Jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej”.

Pedagog i psycholog zorganizowały warsztaty: „Jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej” w ramach realizowanego w szkole programu „Trzymaj formę”. Rodzice zostali zapoznani z przepisami prawa dotyczącymi konieczności udzielania pomocy w nagłych wypadkach, w tym z artykułem 162 § 1 kodeksu karnego, który mówi: „Kto człowiekowi, znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Przeprowadzono także pogadankę i przedstawiono prezentację na temat zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Następnie przeprowadzono warsztaty, podczas, których rodzice ćwiczyli umiejętność udzielania pierwszej pomocy. Otrzymali też instrukcje w formie broszurki „Pierwsza pomoc – krok po kroku”.

Ponadto przypomniano rodzicom, że w związku z przerwą od zajęć dydaktycznych (okres Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku ) Ośrodek może zapewnić opiekę potrzebującym uczniom w godzinach od 8 – 15.

7 września 2014 r. – „Siedem rzeczy, za które pokocha Cię Twoja wątroba”.

Spotkanie poświęcone było funkcjonowaniu organizmu człowieka. Tym razem szczególny nacisk położono na pracę organów wewnętrznych, od których zależy życie, w szczególności wątroby oraz profilaktykę chorób nowotworowych.

Pedagog i psycholog szkolny przygotowały i zaprezentowały prezentację multimedialną „Siedem rzeczy, za które pokocha Cię Twoja wątroba”. Przypomniały rodzicom podstawowe zasady racjonalnego trybu życia. Omówiły najczęściej popełniane błędy żywieniowe, prowadzące do nadwagi i otyłości. Zapoznały z problemem bulimii i anoreksji.

Podczas zajęć warsztatowych rodzice poznali szereg łatwych ćwiczeń fizycznych i nauczyli się obliczać wskaźnik masy ciała (BMI). Zostali wyposażeni w ulotki, broszury i materiały dostarczone przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Policach, kierowane do rodziców w ramach programu „Trzymaj Formę”, a dotyczące zasad prawidłowego odżywiania oraz zachęcające do badań profilaktycznych.

Prowadzące przeprowadziły zajęcia promujące zdrowy styl życia w ramach realizowanych w placówce przy współpracy z PSSE programów „Trzymaj Formę” i antynikotynowych oraz programu „Owoce i warzywa w szkole”.

01 września 2014 r. – Zebranie rozpoczynające rok szkolny 2014/2015.

W czasie zebrania dokonano wyboru Rady Rodziców, przedstawiono Program Współpracy z Rodzicami, PDF, 395kB na rok szkolny 2014/2015. Został przedstawiony i zatwierdzony Program Wychowawczy i Programu Profilaktyki. Dyrektor Ośrodka zapoznała rodziców z Planem Nadzoru Pedagogicznego i Koncepcją Pracy Ośrodka oraz organizacją roku szkolnego.

Rok szkolny 2013/2014
Zebrania z rodzicami

16 kwietnia 2014 r. – „Przemoc i agresja w szkole i w domu”.

Andrzej Hemperek przeprowadził pogadankę nt. „Przemoc i agresja w szkole i  w domu”. Przedstawił najczęściej spotykane formy i przyczyny zachowań agresywnych. Omówił zachowania rodziców i nauczycieli, które należy stosować w celu redukowania napięć emocjonalnych i zachowań agresywnych.

Pedagog i psycholog podsumowały działania w ramach akcji „Świecę przykładem”. Przedstawiły krótkie sprawozdanie podsumowujące w formie prezentacji multimedialnej. Szczególnie podkreśliły znaczenie stosowania elementów odblaskowych i przestrzegania zasad bezpieczeństwa na drogach. Ponadto wygłosiły pogadankę na temat bezpieczeństwa podczas wykonywania przez dzieci i młodzież prac domowych w okresie przedświątecznym.Następnie rodzice udali się na indywidualne spotkania z wychowacami klas, innymi nauczycielami i wychowacami grup wychowaczych.

14 lutego 2014 r. – Spotkanie z Ewą Skoczylas pracownikiem PPISE w Policach w ramach programu „Trzymaj Formę”.

Omówiono zasady zdrowego trybu życia. Zwrócono uwagę na zbilansowaną dietę i konieczność aktywności ruchowej oraz najczęściej popełniane błędy żywieniowe. Wyposażono  rodziców w tabele wartości kalorycznych najpopularniejszych produktów spożywczych, w tym tzw. „śmieciowego jedzenia”.
Zapoznano rodziców z filmem i materiałami dotyczącymi profilaktyki grypy. Rodzice otrzymali też broszury na temat postępowania w przypadku zachorowania.

31 stycznia 2014 r. – Warsztaty logopedyczne dla rodziców.

Beata Szczypińska przeprowadziła warsztaty z zakresu korekty wad mowy, w czasie których rodzice zapoznali się z podstawowymi ćwiczeniami oddechowymi, ćwiczeniami motoryki narządów mowy oraz ćwiczeniami słuchowymi i artykulacji głosek.
Rodzice zostali wyposażeni w zestawy ćwiczeń do wspomagania rozwoju mowy swoich dzieci podczas wykonywania codziennych czynności w domu.

20 grudnia 2013 r. – „Trzymaj Formę”.

Pedagog i psycholog szkolny zaprezentowały prezentację multimedialną na temat kontynuowanego w placówce programu edukacyjnego „Trzymaj formę”. Przypomniały rodzicom podstawowe zasady racjonalnego trybu życia. Omówiły najczęściej popełniane błędy żywieniowe prowadzące do nadwagi i otyłości. Zapoznały z problemem bulimii i anoreksji. Podczas zajęć warsztatowych rodzice poznali szereg łatwych ćwiczeń fizycznych i nauczyli się obliczać BMI.  Zostali wyposażeni w ulotki, broszury i materiały dostarczone przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarno –  Epidemiologiczny w Policach skierowane do rodziców w ramach programu „Trzymaj Formę”.

11 października 2013 r. – „Alternatywne metody komunikacji z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie”.

Beata Szczypińska i Agnieszka Stelmaszyk przedstawiły rodzicom metody komunikowania się z dziećmi, które mają silnie zaburzoną mowę lub nie mówią. Zaprezentowały zestaw ćwiczeń stymulujących sferę oralną i narządy artykulacyjne do lepszego uruchomiania aparatu mowy. Rodzice otrzymali opracowane przez szkolące broszury, zawierające zestaw poznanych ćwiczeń.W ramach pedagogizacji rodziców i zgodnie z obowiązującym w tym roku priorytetem dotyczącym upowszechniania wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie i zdrowiu oraz kształtowaniu właściwych postaw wobec zagrożeń kontynuowaliśmy tematykę dotyczącą dziecka na drodze. Rodzice zapoznani zostali z zaplanowanymi na I semestr działaniami z zakresu profilaktyki bezpieczeństwa  pn. „Świecę przykładem” i poproszeni o czynny udział w akcji wyposażania naszej młodzieży w znaczki odblaskowe oraz udział w akcjach zaplanowanych w przedstawionym im scenariuszu.

02 września 2013 r. – Zebranie rozpoczynające rok szkolny 2013/2014.

W czasie zebrania dokonano wyboru Rady Rodziców, przedstawiono Program Współpracy z Rodzicami, PDF, 340kB na rok szkolny 2013/2014, przedstawiono i zatwierdzono Program Wychowawczy i Programu Profilaktyki, zaprezentowano Planu Nadzoru Pedagogicznego i Koncepcję Pracy Ośrodka, a także zapoznano rodziców z organizacją roku szkolnego.