Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie.

  • Data publikacji strony internetowej:2007-07-13
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-29

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treść niedostępna

Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób z wadą słuchu ani audiodeskrypcji, brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Część plików nie jest dostępna cyfrowo. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności. Część zdjęć i grafik jest pozbawiona opisu alternatywnego. Część plików .doc, .xls, .pdf nie posiada struktury opartej o nagłówki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Data sporządzenia deklaracji: 2021-03-29
  • Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Abram, sekretariat@soswtanowo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 913126612. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie wchodzą:

– Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2,

– Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,

– Grupy wychowawcze.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie prowadzi działalność statutową w 3 budynkach:

– piętrowy budynek grup wychowawczych z poddaszem i parterową przybudówką,

– parterowy budynek administracji i klas szkolnych,

– piętrowy budynek z poddaszem i parterową przybudówką (Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 i Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy).

We wszystkich budynkach prowadzone są zajęcia lekcyjne.

Piętrowy budynek grup wychowawczych z poddaszem i parterową przybudówką zlokalizowany jest w Tanowie przy ul. Leśnej 91. Budynek nie posiada podjazdu dla osób poruszających się na wózku. W budynku istnieją bariery pionowe (brak windy) i poziome. Są zastosowane oznaczenia schodów poprzez naklejenie taśm. Budynek posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajdują się oznaczenia dróg ewakuacyjnych. W budynku zastosowano oznaczenia pomieszczeń przy użyciu symboli „Makaton”. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Parterowy budynek administracji i klas szkolnych zlokalizowany jest w Tanowie przy ul. Leśnej 91. W budynku istnieją bariery poziome. Osoby ze szczególnymi potrzebami mogą skorzystać z pomieszczenia sekretariatu – zapewnienie komunikacji z placówką poprzez pracownika sekretariatu. W części budynku są toalety dla osób niepełnosprawnych. W części budynku istnieją oznaczenia pomieszczeń przy użyciu symboli „Makaton”. W budynku znajdują się oznaczenia dróg ewakuacyjnych. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Piętrowy budynek z poddaszem i parterową przybudówką (Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 i Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy) zlokalizowany jest w Tanowie przy ul. Leśnej 92. Budynek nie posiada podjazdu dla osób poruszających się na wózku. W budynku istnieją bariery pionowe (brak windy) i poziome. Są zastosowane oznaczenia schodów poprzez naklejenie taśm. Budynek posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych. W budynku zastosowano oznaczenia pomieszczeń przy użyciu symboli „Makaton” Do budynku może wejść osoba z psem asystującym. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie przeprowadzono szkolenia i wdrożono instrukcje z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.