Rekrutacja

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Usmiechu w Tanowie oferuje kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w wieku od 7 do 24 roku życia.

Aktualnie w Ośrodku działają:

  1. szkoła podstawowa specjalna
  2. szkoła specjalna przysposabiająca do pracy

Warunkiem przyjęcia ucznia do szkoły podstawowej lub szkoły przysposabiającej do pracy jest złożenie przez rodzica (opiekuna prawnego) wniosku o skierowanie do naszego Ośrodka.

Wniosek należy złożyć w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka, gdzie można też dowiedzieć się jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku.

Z reguły są to:

  1. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną,
  2. odpis aktu urodzenia,
  3. potwierdzenie zameldowania i numer PESEL,
  4. świadectwo ukończenia szkoły.

Uczniowie z terenu gminy Police są bezpłatnie dowożeni z domu do szkoły gminnym busem. Pozostali mają zapewnioną całodobową opiekę w grupach wychowawczych. Rodzice dziecka przebywającego w Ośrodku ponoszą tylko koszty wyżywienia.

W placówce zatrudnia się wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która zapewnia każdemu dziecku wszechstronny rozwój dostosowany do jego możliwości. Dla każdego wychowanka opracowywany jest indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności podczas licznych zajęć pozalekcyjnych w nowocześnie wyposażonych pracowniach.

W przypadku różnego rodzaju problemów uczniowie i ich rodzice mogą korzystać z pomocy i porad psychologa i pedagoga szkolnego.

Przyjęcia do szkół działających w Ośrodku odbywają się przez cały rok szkolny w miarę posiadanych miejsc.

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Ośrodka.