Innowacje

Rok szkolny 2021/2022

INNOWACJA „Zajęcia terapeutyczne z wykorzystaniem C-eye”
Proponowana przez nas innowacja jest innowacją metodyczną, przeznaczoną do realizacji podczas zajęć dydaktycznych i rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Jej innowacyjność polega na wprowadzeniu w ofertę ośrodka nowej metody pracy- neurorehabilitacja c-eye. Stymuluje ona funkcje językowe, postrzeganie przestrzeni pamięć, procesy myślowe oraz wzrok. pozwala na rozwój komunikacji. Wspomaga tym samym codzienne funkcjonowanie dziecka.
W trakcie innowacji będziemy wykorzystywać gotowe materiały oraz tworzyć nowe, autorskie pomoce. Adresatami innowacji są uczniowie szkoły podstawowej w SOSW w Tanowie.
Autorami są nauczycielki na co dzień pracujące z dziećmi Weronika Dwojakowska i Agnieszka Stelmaszyk.
Czas realizacji innowacji to rok szkolny 2021/2022. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu.
Cel główny innowacji to rozwój komunikacji u uczniów, a przez to poprawa jakości życia.

INNOWACJA PEDAGOGICZNA „Świętować każdy może”
W tradycyjnym kalendarzu znajduje się wiele znanych i obchodzonych świąt międzynarodowych, państwowych oraz religijnych. Jednak zaznaczyć warto, że istnieją także inne święta, których jest bez liku, a są nieznane,
nietypowe i ważne. Innowacja ma zachęcić przede wszystkim nauczycieli, a poprzez nich i uczniów do ich poznawania i obchodzenia. Dzięki tym świętom uczniowie nie tylko zgłębią wiedzę, ale również będą mogli rozwijać i doskonalić
umiejętności, wyobraźnię, kreatywność, rozumieć świat emocji oraz odkrywać swoje talenty. Dla nauczycielom daje możliwość wzbogacenia oraz uatrakcyjnienia planowanych zajęć w ciągu całego roku szkolnego. Chętni nauczyciele, biorący udział w innowacji, otrzymają scenariusze zajęć oraz propozycje opracowanych pomocy do wydrukowania. Dzięki temu nauczyciel dostosuje je odpowiednio do możliwości i potrzeb uczniów swojej klasy.
Innowacja przewiduje 5 świąt z datami ich realizacji. Efekty pracy będą przez nauczycieli dokumentowane i przekazywane organizatorom, a następnie przedstawiane na stronie Internetowej Ośrodka w formie prezentacji. Wykonane przez uczniów prace zostaną wystawione w utworzonej galerii. Projekt „ Świętować każdy może” jest projektem otwartym, przeznaczonym dla nauczycieli SP i SPdP Ośrodka, którzy są kreatywni, umieją współpracować i nie boją się nowych wyzwań.

Autorzy innowacji: Ewa Klaus, Lidia Zasada, Agnieszka Stelmaszyk,
Weronika Dwojakowska.

INNOWACJA „ NAUCZANIE PRZEZ GOTOWANIE”

Innowacja „ Nauczanie przez gotowanie” jest innowacją metodyczną, przeznaczoną do realizacjipodczas zajęć dydaktycznych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Innowacyjność  polega na włączeniu w cykl nauczania, zajęć kulinarnych odbywających się  w pracowni gospodarstwa domowego. Każde zajęcia praktyczne zostaną poprzedzone zajęciami dydaktycznymi związanymi z przygotowywaną potrawą. Uczniowie będą nabywać i utrwalać umiejętności matematyczne, polonistyczne i przyrodnicze a także rozwijać motorykę małą. Treści zostały tak dobrane, aby kształtowały osobowość dzieci, wspierały ich ogólny rozwój oraz rozwijały ich zdolności i zainteresowania. Założeniem innowacji jest również inspirowanie do kreatywnej twórczości, podnoszenie samooceny i poczucia własnej wartości. Adresaci innowacji to uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie.

Anna Hermanowska

Agnieszka Stelmaszyk

Innowacja pedagogiczna „Zakątki Szczecina”

Innowacja realizowana będzie w roku szkolnym 2021/2022 podczas pobytu dzieci w szkole. Autorką innowacji jest mgr Wiktoria Kozaczka. Zespół realizatorów tworzą : mgr Jolanta Snowacka i mgr Anna Hermanowska.

W ramach innowacji zaplanowany został cykl zajęć o charakterze rekreacyjno – turystycznym, realizowanym na terenie stolicy Pomorza Zachodniego – Szczecina. Działalność krajoznawczo – turystyczna wpisuje się w realizację misji i zadań jakie stawiane są współczesnej szkole oraz rozwijają wśród dzieci takie cechy jak : ciekawość, potrzebę zdobywania wiedzy, otwartość na siebie i innych, umiejętność współdziałania w grupie. Szczecin z racji swojej lokalizacji geograficznej posiada ciekawą historię, której ślady odnajdujemy w dobrze znanych nam ulicach, placach, budynkach, zieleńcach i parkach. Warto bliżej im się przyjrzeć i przekonać uczniów jak ciekawym miastem jest Szczecin.

Program edukacyjny „Zakątki Szczecina” przeznaczony jest do realizacji dla  uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej i szkoły przysposabiającej do pracy. Program realizowany będzie 1-2 razy w miesiącu podczas wycieczek. Przeżycia i wrażenia, których źródłem są wycieczki szkolne staną się inspiracją twórczej aktywności dziecka, która może wyrazić się w śpiewie, zabawie, rysunku, przez malowanie, lepienie, konstruowanie, pisanie, tworzenie wystaw.

Cele innowacji :

– pogłębianie więzi ze środowiskiem, regionem, krajem

– wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci

– wyrabianie umiejętności korzystania z dóbr kultury i przyrody

– wprowadzanie uczniów w tradycje regionu

– rozbudzanie zainteresowań aktywnością ruchową

– kształtowanie orientacji w terenie

– utrwalanie nawyku bezpiecznego poruszania się po drogach oraz bezpiecznego korzystania ze środków transportu

– pobudzanie procesów rozwojowych

– uczenie tworzenia i planowania własnych wytworów

Innowacja metodyczna „Kino familijne” – autor mgr Ewa Rytter

Rok szkolny 2021/2022

Charakterystyka projektu:

Innowacja metodyczna ,,Kino familijne” przeznaczona jest dla wychowanków internatu SOSW im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie. Spotkania z filmem skierowane są do wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.

Obejmują one  6 pakietów tematycznych, podzielonych na zajęcia grupowe raz w ciągu każdego miesiąca. Prezentowane w innowacji propozycje filmowe w ramach „Kina familijnego” będą przedstawiane wychowankom podczas zajęć popołudniowych bądź wieczornych, bądź w trakcie zorganizowanych wyjazdów do Multikina w Szczecinie.

Zagadnienia edukacyjne zawarte w wybranych filmach stanowią wartościowe uzupełnienie szkolnych działań w zakresie wychowania do wartości. Sprzyjają atrakcyjnemu realizowaniu podstawy programowej różnych przedmiotów.

Na „Kino familijne: składać się będą dwa komponenty:

 • seans filmu starannie wyselekcjonowanego z uwzględnieniem grupy wiekowej odbiorców, atrakcyjności i walorów edukacyjnych,
 • scenariusz zajęć udostępniany nauczycielowi, opracowany na podstawie konkretnego tytułu, pomagający omówić z grupą filmowe przesłanie.

          Film ma niepowtarzalną moc. Pozwala doznać nieznanych wcześniej przeżyć. Działa na uczucia, pogłębia wrażliwość i inspiruje. Podnosi na duchu. Zostaje w pamięci na długo. Rzetelnie omówiony – zachęca do korekty postaw i pracy nad sobą. I właśnie dlatego może mieć znaczący wkład w przygotowywanie uczniów do dorosłości – aktywnej, odpowiedzialnej, sprawczej i świadomej.

Film poprzez swoją atrakcyjność, nieograniczony wybór tematów oraz dostępność, staje się doskonałym narzędziem, które wspierać może wychowawcę lub rodzica w procesie wychowawczym. W rękach dorosłego może pełnić różne funkcje – od pogadanki, poprzez psychoedukację, nauczanie, integrację, grupy wsparcia, po terapię. Oglądając bohatera, który boryka się z takimi samymi problemami, widz nieświadomie identyfikuje się z nim, silnie przeżywa to, co ogląda na ekranie i w pewnym momencie dokonuje uwewnętrznienia tego, co obejrzał (norm zachowań, postaw bohatera), aby w konsekwencji przenieść to do swojego świata i codziennego doświadczenia. To bardzo silny mechanizm, który może pomagać uczniom, borykającym się z całą gamą rożnych problemów – od trudności z rówieśnikami czy dorosłymi, po agresję lub nawet uzależnienia.

Sięgając po emocjonujące i mądre kino, możemy angażować uczniów w rozmowy na ważne tematy i wspierać wychowanków i wychowawców w codziennych wyzwaniach dydaktycznych i wychowawczych.

Innowacja pedagogiczna „Kalendarz Nietypowych Świąt”

Autorkami innowacji są mgr Elżbieta Marczak i mgr Ewa Rytter

Zespół współrealizatorów tworzą pozostali wychowawcy grup wychowawczych. W tym celu autorki innowacji zobowiązały się do przesyłania, na początku każdego miesiąca, drogą mailową, scenariuszy wszystkich zajęć.

Innowacja ,,Kalendarz nietypowych świąt’’ przeznaczona jest dla wychowanków internatu SOSW im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie. Obejmuje ona 18 zagadnień podzielonych na 2 godziny zajęć grupowych w ciągu każdego miesiąca, w czasie całego  roku kalendarzowego (nie uwzględnia wakacji). W ciągu roku szkolnego wychowankom są prezentowane w różny sposób przykładowe nietypowe święta przypisane do danego miesiąca. Rozpoczęcie realizacji „Kalendarza nietypowych świąt” jest możliwe w każdym momencie roku kalendarzowego. My rozpoczęliśmy realizację od  Nowego Roku 2021. Program  jest doskonałą inspiracją do zabaw i ciekawego spędzania czasu podczas pobytu w internacie. Podczas zajęć  młodzież i dzieci są aktywizowane do wspólnego wykonywania zadań, zabaw i odpowiednich zachowań zgodnie z założeniami projektu.  Podejmowane działania przyczynią się do rozwoju aktywności wychowanków, ich dążeń do zaspokajania potrzeb emocjonalnych i poznawczych oraz do wzbogacania wiedzy o świecie społeczno – przyrodniczym. Zawarte treści  kształtują wiele umiejętności, integrują wiedzę z różnych przedmiotów, oraz kształtują u uczniów wiele cech m.in. samodzielność, umiejętność współdziałania w grupie, rozwijają zainteresowania, uzdolnienia.

Cele projektu :

 •  kształcenie umiejętności pracy w grupach;
 •   przygotowanie do samodzielnego poszukiwania informacji na różne tematy  
 •  poszerzenie zainteresowań i pobudzanie kreatywności wychowanków
 •  rozbudzanie postaw badawczych i innowacyjnych

Metody realizacji projektu:

 • metody podające: pogadanka, opis, objaśnienie
 • metody problemowe: metody aktywizujące, inscenizacja, gry symulacyjne
 • metody eksponujące: film, prezentacja multimedialna
 • metody praktyczne: pokaz, ćwiczenia praktyczne.

Rok szkolny 2019/2020

Innowacja pedagogiczna: „Biblioteka wędrującej książki – czyli od książki do czytania.”

Innowacja będzie realizowana w latach 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 – w czasie pobytu dzieci zarówno w szkole jak i w grupach wychowawczych. Autorką innowacji jest mgr Anna Elszkowska. Zespół współrealizatorów tworzą – mgr Anna Czarnecka, mgr Jolanta Snowacka, mgr Agnieszka Stelmaszyk, mgr Milena Trybińska.

Innowacja jest propozycją spotkań z książką z serii: Inspiracje z podróży małych i dużych, część I, dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Realizując ją pragniemy zwrócić uwagę na potrzebę uruchomienia w młodym człowieku chęci regularnego sięgania po książkę, nie tylko w czasie edukacji ale i przez całe życie. W naszej opinii czytanie może pozytywnie wpłynąć na rozwój nie tylko komunikacji językowej, ale rozwój społeczny i emocjonalny dziecka.

Podążając za słowami Jana Amosa Komeńskiego: „Nauka rozpoczynać się musi od zmysłowych spostrzeżeń, a nie od opisów rzeczy słowami”, celem innowacji jest takie zorganizowanie wybranych miejsc, aby wyzwalały w dziecku chęć sięgania po książkę i zachęcały do czytania nie tylko w czasie zajęć edukacyjnych, ale i w czasie wolnym.

Dlatego istotą innowacji jest zorganizowanie w obrębie Ośrodka trzech miejsc specjalnie zaaranżowanych, wyróżniających się charakterystycznymi budowlami i kolorystyką, umożliwiających spędzenie kilku chwil z książką. Kolory domków i ławek w tych miejscach współgrają z kolorystyką logo Ośrodka.

W innowacji wykorzystywane będą m.in. elementy storytellingu, opowiadania i głośnego czytania, a treści w niej zawarte będą zgodne i spójne z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej i szkoły przysposabiającej do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Cele szczegółowe innowacji:

 1. Budzenie zainteresowań czytelniczych i potrzeby regularnego sięgania po książkę.
 2. Rozwój mowy, wzbogacenie słownictwa czynnego i biernego.
 3. Poszerzenie wiedzy o świecie.
 4. Dostarczenie pozytywnych przeżyć i emocji związanych z obcowaniem z literaturą.
 5. Pobudzanie wyobraźni, ćwiczenie pamięci i koncentracji.
 6. Rozwijanie szacunku do książki.
 7. Rozwój językowy, społeczny i emocjonalny.
 8. Rozbudzenie wyobraźni i kreatywności.
 9. Zapoznanie z różnorodnością książek (literaturą dziecięcą i młodzieżową, przewodnikami, informatorami itp.).

Innowacja pedagogiczna: „Akcja integracja”

Innowacja będzie realizowana od września 2019 r. do czerwca 2022 r. Autorkami innowacji są Joanna Dołęga i Magdalena Witkowska.

W ramach innowacji zaplanowany został cykl spotkań integracyjnych, w których udział wezmą uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie oraz zaproszone dzieci i młodzież z placówek Powiatu Polickiego oraz Szczecina.

Zajęcia te będą rozwijały aktywność muzyczną i plastyczną, a przede wszystkim integrowały ze sobą uczestników innowacji. Wykorzystana tu zostanie głównie metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss, łącząca w sobie różne formy aktywności: słuchanie muzyki, tworzenie prac plastycznych, grę na instrumentach oraz taniec i śpiew. Niektóre spotkania będą miały charakter zajęć z udziałem psa.

Metody pracy dostosowane zostaną do potrzeb i możliwości uczestników. Oparte będą na aktywnym działaniu, umożliwiającym osiągnięcie sukcesu i zaspokojenie naturalnej ciekawości dzieci i młodzieży.

Cele innowacji:

 1. Integrowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną z dziećmi i młodzieżą innych placówek oświatowych oraz wychowywanie do wartości takich jak: tolerancja, akceptacja, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.
 2. Stymulowanie rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego w oparciu o różnorodne formy aktywności muzycznej i plastycznej.
 3. Kształtowanie prawidłowych form zachowań i umiejętności podejmowania proponowanych zadań.
 4. Rozbudzanie i kształtowanie wrażliwości estetycznej i aktywności twórczej.
 5. Kształtowanie umiejętności współdziałania zespole, pokonywania nieśmiałości i lęku.
 6. Opanowywanie różnorodnego repertuaru muzycznego (wokalnego, teatralnego i instrumentalnego).
 7. Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
 8. Kształcenie poprawnej komunikacji poprzez integrację z innymi uczestnikami zajęć.
 9. Aktywizacja dzieci i młodzieży do działań na rzecz potrzebujących (fundament wolontariatu).

Rok szkolny 2018/2019

Innowacja pedagogiczna: „Czytać każdy może” – spotkania z książką i literaturą dla dzieci. Zajęcia czytelnicze dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Realizacja innowacji zaplanowana jest na II semestr roku 2018/2019, rok szkolny 2019/2020 i 2020/2021. Spotkania będą odbywały się jeden raz w miesiącu i będą trwały godzinę. Autorkami innowacji są Agnieszka Stelmaszyk i Elżbieta Bełz.

Innowacja „Czytać każdy może” – spotkania z książką i literaturą dla dzieci jest innowacją metodyczną, przeznaczoną do realizacji podczas zajęć ogólnoszkolnych lub klasowych. Adresowana jest do dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanymi i znacznym, uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie.

Jest to propozycja rozszerzenia oferty edukacyjnej i rewalidacyjnej szkoły, w formie zajęć czytelniczych. Wzbogaci ona kalendarz imprez Ośrodka. Jej innowacyjność polega na włączeniu w proces czytania i korzystania z literatury dzieci nie posiadających umiejętności czytania, poprzez głośne czytanie oraz wykorzystanie Alternatywnych i Wspomagających Metod Komunikacji, a także na zastosowaniu metod arteterapii.

Cele innowacji są nastepujące:

 1. Włączenie dzieci z deficytami w rozwoju mowy, słuchu, wzroku i nie posiadających umiejętności czytania do korzystania z literatury dziecięcej.
 2. Wzbudzenie zainteresowania czytaniem.
 3. Rozbudzenie wyobraźni i kreatywności.
 4. Zapoznanie z różnorodną literaturą dla dzieci.
 5. Zapoznanie z sylwetkami autorów książek dla dzieci.

Innowacja pedagogiczna: „Terapia Integracji Sensorycznej w kształtowaniu motoryki małej, praksji oralnych i posługiwania się gestem”.

Realizacja innowacji zaplanowana jest na rok szkolny: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021. Autorkami innowacji są Beata Szczypińska i Katarzyna Duszkiewicz.

Podstawowym celem innowacji jest wielospecjalistyczne oddziaływanie na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, które pozwolą mu usprawnić kontrolę w zakresie motoryki małej, ręki i narządów artykulacyjnych.

Zastosowanie metody integracji sensorycznej w terapii pozwala na:

 1. Pełniejsze dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i na jej podstawie opracowywanie i modyfikowanie indywidualnego programu edukacyjnego, poprzez prowadzenie jednoczesnej obserwacji ucznia z problemami w komunikacji werbalnej, w posługiwaniu się gestem oraz zaburzeniami w zakresie praksji oralnych objętego terapią w sali integracji sensorycznej.
 2. Ocenę w którym kierunku należy podjąć działania terapeutyczne i na ile już podjęte działania przyniosły poprawę w zakresie rozwoju komunikacji werbalnej i posługiwaniem się gestem.
 3. Objęcie większej ilości dzieci terapią integracji sensorycznej, a tym samym pełniejsze wykorzystanie sprzętów SI.

Zajęciami z integracji sensorycznej są objęte dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie szkoły podstawowej, u których po wstępnej diagnozie stwierdzono zaburzenia w zakresie motoryki małej ręki i narządów artykulacyjnych. oraz problemy w przetwarzaniu i rejestracji bodźców sensorycznych. Udział w zajęciach jest dobrowolny i bezpłatne. Nabór do zajęć odbywa się zgodnie z opracowanym harmonogramem na dany rok szkolny, uwzględniając kierunki działań zawarte w IPET. Sposoby realizacji, jak również proponowane ćwiczenia dobierane są dla każdego dziecka indywidualnie w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych.

Innowacja pedagogiczna: „Książka moim przyjacielem” – zajęcia biblioteczne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Realizacja innowacji zaplanowana jest na rok szkolny: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021. Autorkami innowacji są Anna Hermanowska, Agnieszka Stelmaszyk i Iwona Złotek.

Proponowana przez nas innowacja metodyczna przeznaczona jest do realizacji podczas zajęć dydaktycznych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Jej innowacyjność polega na włączeniu w cykl nauczania również zajęć bibliotecznych odbywających się na terenie placówki oraz w filiach bibliotek miejskich, łączących elementy bajkoterapii oraz arteterapii.

Treści zostały tak dobrane, aby kształtowały osobowość dzieci, rozwijały umiejętność identyfikowania i wyrażania własnych stanów emocjonalnych, pomagały w uwalnianiu napięć i rozwijały zdolności. Założeniem innowacji jest również inspirowanie do kreatywnej twórczości, podnoszenie samooceny i poczucia własnej wartości.

Adresatami innowacji są uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie.

Innowacja pedagogiczna: „Wspomnień czar. W świecie gier i zabaw naszych rodziców.”

Realizacja innowacji rozpoczęła się w bieżącym roku szkolnym i będzie kontynuowana w kolejnych latach. Autorkami innowacji są Ewa Klaus i Lidia Zasada.

Jest to propozycja rozszerzenia oferty wychowawczej i rewalidacyjnej w szkole oraz wyjścia naprzeciw potrzebom uczniów. Specyfika potrzeb edukacyjno-wychowawczych oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w naszej placówce sprawia, że spędzają oni przerwy międzylekcyjne w klasach z nauczycielem. Często także wymagają przerw śródlekcyjnych podczas zajęć szkolnych.

Dzisiejszy świat i relacje międzyludzkie zdominowały komputery, tablety, telefony i inne elektroniczne gadżety. Stały się one ulubioną rozrywką, formą zabawy i spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. Dlatego warto wrócić do dawnych sposobów organizowania sobie czasu wolnego, a jednocześnie odnowić więzy międzyludzkie, budować relacje i postawy społeczne.

Nasza innowacja uświadomi uczniom, że można ciekawie spędzić czas w szkole, a także w domu, razem z przyjaciółmi, bez sprzętów elektronicznych. Podczas tych zajęć chcemy zaprosić uczniów do świata niesamowitych przygód oraz dać im szansę na odprężenie i przyjemne zrelaksowanie się podczas przerw śródlekcyjnych.

Stosowane na zajęciach gry planszowe usprawniają percepcję, myślenie, uczą radzenia sobie z niepowodzeniami i ewentualnymi porażkami. Kształtują też postawy koleżeńskie, uczą opanowania i cierpliwości, wyrabiają nawyki przestrzegania dyscypliny i reguł gry, uświadamiają graczom potrzebę współdziałania i potrzebę podporządkowywania się interesom grupy. Chęć wygrania jest motywacją do wysiłku intelektualnego. Taka forma zajęć wpływa na rozwijanie logicznego myślenia, uwagi i skupienia, a także na doskonalenie technik szkolnych np. liczenia, czytania, poszerzania wiedzy.

Celem działań innowacyjnych jest zapoznanie uczniów nie tylko z grami planszowymi, ale również rozwijanie ich zainteresowań, wspomaganie procesów rozwojowych i zachęcanie do samodzielnego tworzenia gier, według własnego pomysłu, tak jak to było kiedyś, gdy my nauczyciele byliśmy uczniami.

Innowacja pedagogiczna: „Klub podróżnika – poznajemy Polskę.”

Realizacja innowacji zaplanowana jest na rok szkolny: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021. Autorkami innowacji są Katarzyna Duszkiewicz i Małgorzata Tyszkiewicz.

Głównym założeniem innowacji jest wzbogacenie wiedzy dzieci o swoim kraju.

Innowacja pedagogiczna „Klub podróżnika – poznajemy Polskę” to program o treści krajoznawczej, przybliżający uczniom wiedzę o swoim kraju. Uczniowie poznają najciekawsze zakątki Polski, a będzie to możliwe dzięki pasji i pomysłowości nauczycielek oraz bogatej wyobraźni naszych wychowanków. Ukazywanie dzieciom tego, co w naszym kraju jest piękne i godne zainteresowania to najprostszy sposób budowania podstaw uczuć patriotycznych, które wymagają szczególnej troski w Roku Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez są Polskę Niepodległości.

Często podróżowanie dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną jest niedostępne lub możliwe w ograniczonym zakresie. Związane jest to z poziomem rozwoju psychofizycznego, współistniejącymi chorobami oraz wieloma innymi czynnikami rzutującymi na ich funkcjonowanie. Proponowane przez nas zajęcia mają formę podróży „na niby” i przewidują m.in. poznawanie najważniejszych miast i regionów Polski, charakterystycznych regionalnych zwyczajów, legend, baśni, pieśni i przyśpiewek, tańców, strojów, potraw, zabytków kultury.

Podejmowane działania przyczynią się do rozwoju aktywności dziecka, jego dążenia do zaspokajania potrzeb emocjonalnych i poznawczych, oraz do wzbogacenie wiedzy uczniów o Polsce, wybranych miastach i regionach kraju.

Rok szkolny 2015/2016

Innowacja metodyczna: „Kreatywność i relaks – zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w sali Re-box”

Innowacja rozpoczęła się 15 lutego 2016 r. Będzie trwała 2,5 roku, do 31.08.2018 r. Autorkami innowacji są Elżbieta Piotrowska i Agnieszka Stelmaszyk.

Innowacja obejmuje wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie, którzy wykazują nadpobudliwość psychoruchową i słabą koncentrację uwagi.

W zajęciach w sali Re-box mogą uczestniczyć również pozostali uczniowie Ośrodka, którzy nie biorą udziału w innowacji Głównym celem innowacji jest rozszerzenie oferty metod rewalidacyjnych wspomagających psychofizyczny rozwój dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

Celami rewalidacyjnymi są: wydłużenie czasu koncentracji uwagi podczas pracy, zajęć, wykonywania czynności; rozwój kreatywności i relaks; relaksacja, wyciszenie negatywnych emocji, równowaga emocjonalna.

Cele operacyjne to: koncentracja (uczeń potrafi skoncentrować uwagę na wykonywanym zadaniu, wydłuża czas koncentracji i pracuje z uwagą z jednym pudełkiem podczas sesji), relaks (uczeń jest odprężony fizycznie i psychicznie, nie przejawia zachowań świadczących o napięciu psychoruchowym), kreatywność (uczeń wykonuje zadanie samodzielnie, w czasie sesji wybiera samodzielnie jedno, dowolne pudełko).

Zakładanymi efektami innowacji są: poprawa nastroju i wyciszenie wychowanków uczestniczących w zajęciach, wydłużenie czasu koncentrowania uwagi, usprawnienie manualne i rozwój kreatywności. Zajęcia przeprowadzane są w odpowiednio przystosowanym pomieszczeniu, spełniającym wymogi metody. Sala, w której odbywają się zajęcia nosi nazwę „Sala rewalidacyjna Re-box”.

Eksperyment pedagogiczny: „Do życia przez życie”

Eksperyment rozpoczął się 1 września 2015 r. Będzie trwał 3 lata, do roku szkolnego 2017/2018. Autorkami eksperymentu są Jolanta Snowacka i Lidia Zasada.

Grupa badawcza liczy 16 uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym, w tym kilku z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Eksperyment ma na celu zbadać czy praca w parach zróżnicowanych wiekowo (10 – 24 lat ) oraz poziomem umiejętności wpłynie na osiąganie lepszych wyników w nauce i kształtowanie postaw społecznie akceptowanych. Ponadto celem eksperymentu jest wyposażenie uczniów w pakiet umiejętności praktycznych, które pozwolą na samodzielne funkcjonowanie w niektórych zakresach życia dorosłego. Kolejnym celem jest wytworzenie w uczniach motywacji do pracy, świadomej chęci do podejmowania różnorodnej aktywności oraz dobrego zachowania ze szczególnym uwzględnieniem budowania prawidłowych relacji z drugim człowiekiem.

Innowacja metodyczna: „Program usprawniania i terapii mowy uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną”.

Innowacja rozpoczęła się 1 września 2015 r. Będzie trwała 3 lata, do roku szkolnego 2017/2018. Autorką innowacji jest Teresa Suchara.

Głównym celem innowacji jest poprawa umiejętności komunikacyjnych dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w taki sposób, aby mogły porozumiewać się z otoczeniem w najpełniejszy sposób, werbalnie i pozawerbalnie.

Ćwiczenia i zabawy logopedyczne są tak pomyślane, aby mogły służyć zarówno usprawnianiu jak i terapii mowy. Włączenie ich do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną usprawni ich mowę, ułatwi komunikację z rówieśnikami i dorosłymi. Poprawi jakość ich życia. Stworzy pewniejsze podstawy edukacyjnego powodzenia. Usprawnianie i terapia mowy oraz proponowane ćwiczenia i zabawy logopedyczne będą realizowane w określonej, celowej kolejności, z uwzględnieniem znajomości dzieci, w szczególności stanu rozwoju ich mowy i możliwości realizacyjnych.

Ważne jest to, że umiejętnie wprowadzone w tok nauczania całościowego zabawy i ćwiczenia logopedyczne spełnią pożyteczna funkcję w kształtowaniu wrażliwości słuchowej, korelacji układu oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego Codziennie prowadzone ćwiczenia i zabawy logopedyczne usprawnią proces komunikacji uczniów w stopniu umożliwiającym im radzenie sobie w życiu.

W ćwiczeniu mowy dzieci, szczególna uwaga zwracana będzie na niewerbalną stronę komunikowania się, ponieważ łączenie tych dwóch form porozumiewania się w pracy z dziećmi podnosi atrakcyjność i skuteczność ćwiczeń logopedycznych.

Innowacja metodyczna: „Wspomaganie terapii logopedycznej dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym metodą Integracji Sensorycznej (SI)”.

Innowacja rozpoczęła się 1 września 2015 r. Będzie trwała 3 lata, do roku szkolnego 2017/2018. Autorkami innowacji są Beata Szczypińska i Katarzyna Duszkiewicz.

Program powstał w oparciu o wieloletnie doświadczenie w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, dla których umiejętność komunikowania się jest czynnikiem zwiększającym możliwość osiągnięcia samodzielności i zaradności życiowej, Ważną rolę w procesie rozwoju mowy odgrywa dojrzewanie i funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego. U dzieci z niepełnosprawnością intelektualną często występują więc dysfunkcje procesów integracji sensorycznej, które są pochodną zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego. Nieprawidłowości w rejestracji i przetwarzaniu bodźców sensorycznych (przedsionkowych, proprioceptywnych, słuchowych, wzrokowych, smaku i węchu) są niejednorodne, specyficzne, uogólnione, zmienne i mają znaczny wpływ na rozwój mowy i języka.

W pracy terapeutycznej obserwuje się wzrost efektywności oddziaływań logopedycznych u dzieci, z którymi prowadzi się równocześnie korekcję dysfunkcji procesów integracji sensorycznej.

Stymulacja bazalnych układów sensorycznych podczas zajęć logopedycznych zwiększa więc szansę na prawidłowy odbiór i przyswojenie podawanego materiału oraz poprawia koncentrację dzieci na zadaniu i terapeucie.

W pracy terapeutycznej chciałybyśmy, aby nie tylko specjaliści ale również rodzice i nauczyciele potrafili patrzeć na dzieci przez pryzmat funkcjonowania systemów zmysłowych. W ramach realizacji programu przeprowadzamy więc konsultacje i warsztaty dla rodziców. Celem tych spotkań jest przygotowanie ich do pracy z dzieckiem w domu zgodnie z zaleceniami terapeutycznymi.

Metoda SI jest punktem wyjścia w opracowaniu prostych i skutecznych programów stymulujących rozwój mowy.

Rok szkolny 2014/2015

Innowacja pedagogiczna: „Ogród, który leczy – innowacja pedagogiczna z elementami hortiterapii dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy”.

Innowacja zostanie wdrożona wiosną w roku szkolnym 2014/2015 i realizowana będzie do końca roku szkolnego 2015/2016. Autorkami innowacji są: Małgorzata Tyszkiewicz i Ewa Klaus.

Innowacja ma na celu doskonalenie czynności pracy poprzez terapeutyczne obcowanie z przyrodą oraz zaprojektowanie i stworzenie ogródka terapeutycznego. Adresatami innowacji są uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tanowie.

Dla osób niepełnosprawnych intelektualnie atmosfera miejsca, w którym przebywają odrywa szczególną rolę. Wpływa na efektywność procesów rewalidacyjnych i rehabilitacyjnych, odbywających się w zamkniętych pomieszczeniach, jak i na wolnym powietrzu. Usytuowanie naszej placówki na działce leśnej stworzyło możliwość poszerzenia działalności o kolejne formy edukacji i terapii. Stale poszukujemy nowych rozwiązań w celu uatrakcyjnienia dotychczasowej propozycji zajęć, stąd zainteresowanie metodami przyrodolecznictwa. W wyniku działań innowacyjnych istniejące zieleńce zostaną przekształcone w ogródek terapeutyczny, który będzie służył wszystkim uczniom. Wraz z uczniami zaprojektujemy i wykonamy ogródek terapeutyczny, w skład którego wejdą:

 • „Zakątek leśny”
 • „Zakątek kwiatowy”
 • „Ścieżka sensoryczna”

Uczniowie uczestniczący w innowacji na wstępie wykonają podstawowe prace porządkowo-ogrodnicze. Następnie usuną niepotrzebne rośliny, uformują wstępnie krzewy ozdobne, wytyczą ścieżki, przygotują miejsca pod nowe nasadzenia w ramach poszczególnych zakątków.

Stworzony przez nas ogród terapeutyczny zaprojektowany zostanie zgodnie z zasadami hortiterapii. Ważnym elementem będą więc ścieżki, których układ zaplanowany zostanie tak, aby był przejrzysty i czytelny dla użytkowników, co jest szczególnie ważne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, które mają zazwyczaj zaburzoną orientację przestrzenną. W ramach innowacji zadbamy o miejsca do odpoczynku dla użytkowników ogrodu (zarówno nasłonecznione, jak i zacienione). Część miejsc siedzących zostanie odizolowana od otoczenia, by dawać możliwość odpoczynku dzieciom z zaburzeniami emocjonalnymi. Bardzo istotną sprawą będzie dobór roślin posadzonych w naszym ogrodzie terapeutycznym. Będą to gatunki wymagające regularnych zabiegów pielęgnacyjnych (np. usuwania suchych liści, podlewania, pielenia), a zarazem łatwe w uprawie. Takie, które będzie można wykorzystać podczas zajęć florystycznych. Zastosujemy tylko bezpieczne rośliny, bez kolców, cierni i trującego soku, które nie powodują oparzeń i alergii, a także gatunki zapewniające atrakcyjność ogrodu przez cały rok. W tym kwitnące już na przedwiośniu byliny, efektownie przebarwiające się jesienią krzewy, gatunki o dekoracyjnym kwiatostanie, zimozielonych liściach, wabiące motyle lub reagujące na dotyk. Do prac ogrodniczych wykorzystamy odpowiednio dobrane, bezpieczne narzędzia. Tematykę zajęć wyznaczy naturalny rytm zmian pór roku. Jesienią będą wykonywane prace ogrodniczo-porządkowe, wiosną uczniowie przygotują glebę pod nowe nasadzenia, wyplewią rabaty i będą obserwować rozwój roślin. Zimą natomiast wykonamy ozdoby sezonowe (wieńce, stroiki itp.) z suszonych roślin leśnych i ogrodowych.

Udział w innowacji pozwoli uczniom rozwinąć zainteresowania ogrodnictwem, nauczy organizacji pracy, a jednocześnie pozwoli uświadomić, że praca każdego z nich ma ogromne znaczenie dla pracy grupowej i końcowego efektu w postaci pięknego zakątka ozdobnego. Spodziewamy się, że stworzone przez nas ogródki terapeutyczne będą służyły wszystkim dzieciom, które znajdują tam miejsce do odpoczynku, relaksu i wyciszenia. Opanowane podczas realizacji przedsięwzięcia umiejętności i czynności, pozwolą uczniom w przyszłości podjąć i utrzymać pracę na chronionym lub nawet otwartym rynku pracy.

Rok szkolny 2013/2014

Innowacja pedagogiczna: „W krainie słów i słówek” – program nauki czytania dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

Innowacja rozpoczęła się 1 września 2013 r. i obejmuje uczniów kl. I – III szkoły podstawowej. Będzie prowadzona przez 3 kolejne lata do roku szkolnego 2015/2016. Autorką innowacji jest Iwona Złotek.

Innowacja ma na celu ułatwienie uczniom niepełnosprawnym intelektualnie nabywanie umiejętności czytania w sposób jak najbardziej naturalny i zgodny z ich możliwościami rozwojowymi. Opanowanie mowy graficznej jest dla nich znaczącym postępem w dążeniu do samodzielności i zaradności, a przy stosowaniu tradycyjnych metod, dostępne nielicznym.

Założeniem programu jest celowe integrowanie metod, które ułatwi dostosowanie nauczania do indywidualnych predyspozycji danego dziecka tak, aby mogło ono rozwijać się wg własnego tempa i własnych możliwości, a nauczyciel jedynie wspomagał ten rozwój.

W programie korzysta się z koncepcji uczenia, w których prawie zupełnie pomija się analizę i syntezę słuchową, tak trudną dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Realizacja programu pomoże uczniom nie tylko w nabyciu sprawności i umiejętności czytelniczych, ale również wpłynie na rozwój czynnego słownika dziecka, umiejętność prawidłowej artykulacji, spostrzegawczość wzrokową i słuchową, sprawność manualno-graficzną oraz pozwoli na rozbudzenie zainteresowań czytelniczych uczniów.

Rok szkolny 2012/2013

Innowacja pedagogiczna: „Wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego intelektualnie w przedszkolu specjalnym”.

Innowacja rozpoczęła się 1 września 2012 r. i obejmuje wszystkich przedszkolaków. Innowacja dotyczy rozwiązań programowych i organizacyjnych i będzie realizowana w latach 2012 – 2015. Autorkami innowacji są Dorota Runiewicz i Anna Hermanowska.

Głównym jej celem jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym w wieku od 3 do 8 lat w dwóch grupach przedszkolnych oraz strukturalizacja czasu w planie dnia.

Dzieci będą wiedzieć jakie aktywności czekają je w ciągu dnia przez co zyskają poczucie bezpieczeństwa i poznają ramy czasowe poszczególnych zajęć. Szczegółowa organizacja czasu pozwoli ograniczyć zachowania niepożądane oraz pobudzi dzieci do aktywności własnej.

Wprowadzenie elementów metody TEACCH w diagnozie umożliwi wnikliwe poznanie dzieci: ich możliwości i zachowań, a także specyfikacji trudności i zapisanie ich, a w konsekwencji opracowanie ewaluacji.

Innowacja pedagogiczna: „Wspomaganie komunikacji językowej dzieci z niepełnosprawnością intelektualną   w stopniu umiarkowanym i znacznym z wykorzystaniem  Metody Tomatisa”.

Innowacja będzie realizaowana do roku szkolnego 2014/2015 włącznie. Autorkami innowacji są Anna Elszkowska, Bogna Otmianowska i Beata Brzostek.

Głównym celem innowacji jest poprawa jakości komunikowania się dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym poprzez rozwijanie funkcji słuchowo – językowych z wykorzystaniem Metody Tomatisa.

Zastosowanie tego nieinwazyjnego treningu wpłynie na zwiększenie umiejętności słuchania oraz przezwyciężenia problemów związanych z zaburzeniami uwagi słuchowej, takimi jak zaburzenia mowy, języka, głosu, uczenia się, zaburzenia koncentracji uwagi i komunikacji. Odpowiednia organizacja sytuacji edukacyjnych i jednoczesne wykorzystywanie sytuacji życiowych do rozwijania umiejętności komunikacyjnych uczniów, w tym także umiejętności czytania i pisania, jak również elementarnych umiejętności matematycznych wpłynie na poprawę funkcjonowania dziecka w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.

Prowadzenie zajęć z klasą wpłynie na rozwijanie u ucznia motywacji do porozumiewania się z drugą osobą (rówieśnikiem, dorosłym), komunikowania potrzeb i stanów emocjonalnych.
Nowatorstwo opracowania polega na tym, że modyfikacja organizacji zajęć z wykorzystaniem Metody Tomatisa poprzez ich prowadzenie we współpracy z innym specjalistą nauczycielem, umożliwi wzięcie udziału większej ilości uczniów w krótszym terminie, a przez to wpłynie na ich szybszy udział w terapii wspomagającej, pełniejsze wykorzystanie pobytu dziecka w placówce, a w konsekwencji poprawę funkcjonowania dziecka w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.