Szkoły

W naszym Ośrodku funkcjonują: szkoła podstawowa i szkoła przysposabiająca do pracy.
Działalność dydaktyczna, wychowawcza i rewalidacyjna w szkołach opiera się na indywidualnych programach edukacyjno – terapeutycznych i indywidualnych programach rewalidacyjnych opracowywanych dla każdego ucznia na podstawie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania. Każdy zespół klasowy liczy nie więcej niż 8 osób.

W swoich działaniach edukacyjno – wychowawczych staramy się przygotować naszych uczniów do maksymalnej niezależności życiowej, a także umożliwić im uczestniczenie w różnych formach życia społecznego.

Oprócz zajęć dydaktycznych nasza placówka oferuje bogaty wachlarz zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych m.in. zajęcia korekty wad mowy, korekcji wad postawy, eeg biofeedback, terapię Snoezelen, alternatywne metody komunikacji (Makaton), terapię psycholingwistyczną Tomatis, stymulację bazalną, integrację sensoryczną, kinezjologię edukacyjną, logorytmikę oraz terapię psychologiczną i pedagogiczną.

Swoje pasje i zainteresowania uczniowie mogą rozwijać uczestnicząc w wielu kołach zainteresowań m.in: informatycznym, plastycznym, tanecznym, muzycznym, czytelniczym, ekologicznym i recytatorskim.SZKOŁA PODSTAWOWA

W pracy z uczniami w szkole podstawowej wykorzystywane są różnorodne metody, m.in. dobrego startu, ośrodków pracy, Weroniki Sherborne, kinezjologii edukacyjnej, metoda Knillów i inne.

Mamy też kompletnie wyposażoną salę do pracy metodą Montessori. Realizujemy autorskie programy nauczania oraz projekty edukacyjne.

W Szkole Podstawowej wychowankowie mogą uczyć się do 20 roku życia.

Obejmuje ona dwa etapy edukacyjne: pierwszy etap to nauczanie zintegrowane w klasach I-III, które umożliwia integrację treści nauczania, a także kształtowanie umiejętności z różnych pokrewnych dziedzin wiedzy realizowanych w toku jednolitych zajęć dydaktyczno – wychowawczych, drugi etap to nauczanie w systemie blokowym w klasach IV-VIII.

Ze względu na duże zróżnicowanie zespołów klasowych ogromną wagę przywiązujemy do indywidualizacji nauczania, a w szczególności tempa i sposobu poznawania świata przez dziecko. Sale, w których przebywają nasi uczniowie są kolorowe, wesołe, przyjazne uczniom, świetnie wyposażone w pomoce dydaktyczne.

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

Szkoła Przysposabiająca do Pracy w naszym Ośrodku umożliwia dalsze kształcenie uczniom kończącym szkołę podstawową, gdzie nabywają umiejętności wykonywania czynności pracy.

Do szkoły przysposabiającej do pracy wychowankowie mogą uczęszczać do 24 roku życia.

Na zajęciach uczniowie nabywają umiejętności porządkowania i pielęgnacji terenów zielonych oraz prac ogrodniczych w ogrodach ozdobnych. Położenie naszej placówki daje ku temu szerokie możliwości. Ponadto poznają różne techniki rękodzielnicze i uczą się wykonywać dekoracje świąteczne, odnawiać stare przedmioty, malować reprodukcje znanych dzieł itp.

Bierzemy udział i organizujemy wystawy i kiermasze twórczości naszych uczniów, podczas których prezentują oni swoje wyroby czerpiąc satysfakcję z własnej pracy. Natomiast w naszym Ośrodku dwa razy w roku organizujemy kiermasze świąteczne – wielkanocny i bożonarodzeniowy, które stały się już tradycją w Tanowie. W Szkole Przysposabiającej do Pracy uczniowie doskonalą także wcześniej nabyte umiejętności i zdobytą wiedzę oraz korzystają z szerokiej oferty zajęć rewalidacyjnych, jakie proponuje nasz Ośrodek.